Go to abstract

Samenvatting

Naar eigen zeggen krijgen patiënten niet altijd voldoende informatie over de medicijnen die ze krijgen voorgeschreven en waarom daarvoor is gekozen. Ook worden zij van tevoren niet altijd goed ingelicht over mogelijke bijwerkingen. Dit maakt het voor hen lastig om mee te beslissen welke medicijnen zij het beste kunnen gebruiken als daarvoor meerdere mogelijkheden bestaan. Verder blijkt dat aanpassingen van de medicatie in het ziekenhuis niet altijd snel en goed aan de huisarts worden doorgegeven. Wél zijn patiënten tevreden over de manier waarop er vanuit openbare apotheken wordt toegezien of medicijnen met elkaar kunnen worden gecombineerd.

Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM, uitgevoerd in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Hiervoor zijn patiënten die veel geneesmiddelen gebruiken geïnterviewd.

Patiënten geven ook aan dat het voor hen vaak onduidelijk is wie eindverantwoordelijk is voor het totale pakket aan voorgeschreven medicijnen. Als zij de medicijnen door een specialist voorgeschreven krijgen, wordt er vaak niet bij verteld bij wie zij terecht kunnen bij problemen of vragen. Ze gaan daarvoor dan bij voorkeur naar hun huisarts of apotheker.

Een deel van de patiënten die al langer veel medicijnen gebruiken, wil meebeslissen over het medicijngebruik. Een ander deel wil dat juist niet en laat het liever aan de artsen over. Degenen die vanwege hun lange ervaring met de medicijnen willen meebeslissen, geven aan dat zij graag de mogelijkheid zouden hebben om in samenspraak met de arts het medicijngebruik te kunnen aanpassen. Dat betreft bijvoorbeeld de dosering of het moment van inname. Een zogeheten medicatiebeoordeling biedt daarvoor gelegenheid, maar patiënten weten niet altijd dat deze mogelijkheid bestaat.

Patiënten willen verder graag duidelijkheid of ze hun eigen medicijnen van thuis tijdens een ziekenhuisopname mogen meenemen en gebruiken. Momenteel verschilt per ziekenhuis, en soms zelfs per ziekenhuisafdeling, of dit mag.

Abstract

Patients express that they do not always receive sufficient information about the medicines prescribed for them and why these are chosen. In addition, they are not fully informed about possible side effects in advance. This makes it difficult for them to share in decision-making on which medicines they can use the best in case various options exist. Further, it appears that adjustments to their medication in the hospital are not always communicated quickly and accurately to the general practitioner (GP). However, patients are satisfied about the way in which community pharmacies are monitoring whether medicines can be combined.

These are the findings of a study of the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), commissioned by the Dutch Health Care Inspectorate. Patients taking many medicines were interviewed for this purpose.

Patients also indicate that it is often unclear to them who is ultimately responsible for the overall package of prescribed medicines. When they get the medicines prescribed by a specialist, they are often not told who to approach in case of any problems or questions. They prefer to go to their GP or pharmacist for this.

A part of the patients using many medicines already for a longer period, want to make a shared decision about their medication. Another part however does not, and rather leave this to the physicians. Those who want to have a say because of their long experience with the medication, indicate that they would like to have the ability to customize the use of their medication in consultation with the physician. This concerns, for example, the dosage or the moment of intake. A so-called medication review would provide this opportunity, but patients do not always know that this possibility exists.

Patients would also like clarification on whether they are allowed to bring and use their own medicines from home during hospitalization. Currently it varies by hospital, and even by hospital ward, whether this is allowed or not.

Overig

Grootte
539KB