Go to abstract

Samenvatting

Met personalised medicine worden patiƫnten behandeld op basis van hun unieke kenmerken, zoals erfelijke eigenschappen. Deze 'therapie op maat' is sterk in opkomst in de medische wereld nu het steeds duidelijker wordt dat veel factoren samen bepalen of iemand goed reageert op een medicijn. Sommige mensen hebben door hun erfelijke eigenschappen een grotere kans op ernstige bijwerkingen van bepaalde medicijnen. Anderen zijn veel gevoeliger voor een medicijn en hebben daardoor een andere dosis nodig. Uit onderzoek van het RIVM blijkt echter dat het nog lastig is om de kennis te vertalen naar gebruik in de praktijk. Zo is het een uitdaging om op basis van individuele kenmerken te kunnen bepalen welke medicijnen goed zijn voor een patiƫnt. Ook moet eerst gefundeerd worden aangetoond dat 'therapie op maat' nuttig is en moeten artsen daarvan worden overtuigd. Verder is het vaak nog onduidelijk of het testen op een erfelijke eigenschap ook echt de behandeling verbetert. Deze hiaten belemmeren toepassing in de medische praktijk, terwijl juist ervaringen uit deze praktijk nieuwe inzichten opleveren om het gebruik van medicijnen te verbeteren. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS. Met de resultaten wil het ministerie bepalen of, en zo ja op welke punten, er aandacht vanuit VWS nodig is om het gebruik van personalised medicine in de praktijk te bevorderen.

Abstract

With personalised medicine, patients are treated based on their unique characteristics, such as genetic makeup. This tailored treatment is strongly emerging in the medical world, as it is becoming increasingly clear that many factors together determine whether someone is responding well to a medicinal product. Because of their genetics for example, some people have a greater chance of serious side effects of certain medicines. Others are much more sensitive to a medicinal product and therefore need a different dose. RIVM research, however, shows that it is still difficult to translate scientific knowledge into medical practice.

It is a challenge to determine which drugs are good for a patient based on individual characteristics. Firstly, it must be shown that a tailored treatment is indeed useful and doctors must be convinced to apply it. Furthermore, it is often unclear whether genetic testing really improves treatment. These gaps hamper application in medical practice, while experiences obtained in this practice may provide new insights to improve the use of medicines.

The investigation was carried out on behalf of the Ministry of Public Health, Welfare and Sport. With the results, the Ministry wants to determine whether, and if so, on what points, their attention is needed to foster the use of personalised medicine in medical practice.

Overig

Grootte
760KB