Potential measures against the spread of legionella from waste water treatment facilities

Potential measures against the spread of legionella from waste water treatment facilities

Go to abstract

Samenvatting

Legionellabacteriën kunnen zich via de lucht verspreiden en een longontsteking veroorzaken als mensen ze inademen. Ze komen meestal in de lucht via installaties die water vernevelen, zoals bubbelbaden en natte koeltorens. De afgelopen jaren bleken afvalwaterzuiveringsinstallaties in Nederland de bron te zijn van meerdere gevallen van deze vorm van longontsteking. Het RIVM heeft daarom verkend welke maatregelen kunnen voorkomen dat het aantal legionellabacteriën in afvalwaterzuiveringsinstallaties stijgt en ze zich verspreiden. Ook is van een paar maatregelen onderzocht of ze goed werken.

De meeste maatregelen hebben effect, al is het lastig om precies aan te geven in hoeverre ze het aantal legionellabacteriën verminderen. In het algemeen is onduidelijk of de afname voldoende is om te voorkomen dat werknemers of mensen die in de buurt wonen een longontsteking door Legionella kunnen krijgen. Daarvoor is meer duidelijkheid nodig hoeveel legionellabacteriën onder welke omstandigheden een gezondheidsrisico kunnen vormen.

Een van de mogelijke maatregelen is de temperatuur van het afvalwater tijdens het zuiveringsproces te verlagen tot onder de 25 graden Celsius. Bij hogere temperaturen kunnen legionellabacteriën zich snel vermenigvuldigen. Een andere mogelijkheid is de bassins waarin het afvalwater wordt belucht, een onderdeel van het zuiveringsproces, af te dekken. Dit kan bijvoorbeeld door een zeil over het bassin te spannen of door ballen of andere vormen op het water te laten drijven. De lucht uit een afgesloten beluchtingsbassin kan ook nog worden afgezogen en daarna worden gefiltreerd en ontsmet met UV-straling.

Bij de meeste onderzochte maatregelen nam het aantal legionellabacteriën in de lucht af. Een afdekking voorkomt dat legionella zich via de lucht verspreidt, zolang er geen scheuren of openingen in het zeil zitten. Het water afdekken met ballen bleek weinig effect te hebben. Door de afgevoerde lucht te filtreren en met UV-straling te behandelen, nam het aantal legionellabacteriën in de lucht voor een groot deel af.

De meeste afvalwaterzuiveringsinstallaties verschillen in soort en grootte, waardoor het effect van een maatregel per installatie kan verschillen. Het is daarom belangrijk om de processen en kenmerken van de afvalwaterzuiveringen goed in kaart te brengen. Daarnaast is duidelijkheid nodig over welke stappen mogelijk zijn als een afvalwaterzuiveringsinstallatie een risico lijkt te vormen. Verder is het wenselijk een platform in te richten om van elkaars ervaringen te kunnen leren.

Abstract

Legionella bacteria can spread via the air and cause pneumonia if people inhale them. They are usually released into the air via installations that nebulise water, such as bubble baths and wet cooling towers. In recent years it has emerged that waste water treatment facilities in the Netherlands have been the source of multiple cases of this type of pneumonia. RIVM has therefore investigated measures to prevent the legionella bacteria in waste water treatment facilities from multiplying and spreading. Some of the measures were also tested to see whether they work.

Most of the measures are effective although it is difficult to establish the precise extent to which they reduce the number of legionella bacteria. Generally speaking, it is not clear whether the decrease is sufficient to prevent workers or local residents from contracting pneumonia due to legionella. This is why more clarification is needed regarding how many legionella bacteria, under what conditions, form a health risk.

One of the potential measures is to keep the temperature of the waste water below 25 degrees Celsius during the treatment process because legionella bacteria can multiply rapidly at higher temperatures. Another possibility is to cover the basins in which aeration of the waste water takes place during the treatment process. This can, for example, be realised by stretching a tarpaulin over the basin or by allowing balls or other objects to float on the surface of the water. The air can also be extracted from closed aeration basins and subsequently filtered and disinfected with UV radiation.

Most of the measures tested reduced the number of legionella bacteria in the air. Covering the basin prevented legionella from spreading via the air, as long as there were no tears or openings in it. Covering the water with balls had little effect. Filtering the extracted air and treating it with UV radiation greatly reduced the number of legionella bacteria in the air.

Waste water treatment facilities vary in type and size so that the effect of a measure will differ accordingly. That is why it is important to identify and analyse the processes and characteristics of waste water treatment installations thoroughly. In addition, clarity is required regarding the steps that should be taken if it appears that a waste water treatment installation seems to form a risk. It would, furthermore, be advisable to set up a platform to enable parties to learn from one another's experiences.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
2623 kb