Samenvatting

De aanpak Kind naar Gezonder Gewicht is ontwikkeld om ondersteuning en zorg voor kinderen met (ernstig) overgewicht in gemeenten te organiseren. Een belangrijk kenmerk van de aanpak is de brede blik op overgewicht en obesitas. Verschillende oorzaken kunnen het overgewicht namelijk in stand houden, zoals armoede, werkeloosheid, problemen in het gezin of pesterijen op school. Het is daarom belangrijk dat professionals uit de zorg en het sociale domein met elkaar samenwerken. 

Het traject voor ondersteuning en zorg wordt begeleid door één centrale zorgverlener. Deze bouwt een vertrouwensband op met het kind en het gezin en is het aanspreekpunt voor andere professionals. Deze rol wordt meestal vervuld door een jeugdverpleegkundige, die daar een speciale scholing voor heeft gevolgd. 

Uit de evaluatie van het RIVM blijkt dat de rol van de centrale zorgverlener vaak nieuw is maar binnen gemeenten steeds meer vorm krijgt. Bijvoorbeeld in de samenwerking met andere professionals en de lokale projectleider, en het aantal gezinnen dat wordt begeleid. Wel verschilt het per gemeente hoe ver deze rol is ontwikkeld. 

Het is belangrijk dat de centrale zorgverlener genoeg tijd en ruimte krijgt om aan deze rol aandacht te geven, naast het dagelijkse werk als bijvoorbeeld jeugdverpleegkundige. Dat is niet altijd het geval. Verder moet de centrale zorgverlener kennis hebben over overgewicht en mogelijke achterliggende problemen. Scholing en onderlinge uitwisseling van informatie en ervaringen tussen centrale zorgverleners is daarom belangrijk. 

Voor goede zorg en ondersteuning van kind en gezin werkt de centrale zorgverlener samen met een lokaal netwerk van zorg- en welzijnsprofessionals, zoals een diëtist, kinderarts of wijkprofessional. Het is belangrijk dat zowel de centrale zorgverlener als de zorg- en welzijnsprofessionals zich actief inzetten voor deze samenwerking. De doorverwijzing naar en tussen de professionals met speciale vakkennis kan nog beter. Ook kunnen professionals over de hele breedte van het lokale netwerk beter worden ingezet. Belangrijk hierbij is dat de rol van de centrale zorgverlener bij de andere professionals bekend is en dat zij begrijpen welke taken en verantwoordelijkheden erbij horen.

Een belemmerende factor voor de samenwerking is dat de verschillende professionals met andere informatiesystemen werken. Ook het huidige gebrek aan structurele financiering is een belemmering. Verder wordt meer capaciteit en prioriteit voor deze rol aanbevolen. Deze en andere aanbevelingen aan gemeenten, lokale projectleiders, centrale zorgverleners en het landelijk programma Kind naar Gezonder Gewicht zijn terug te vinden in de rapportage ‘Kind naar Gezonder Gewicht. Procesevaluatie centrale zorgverlener’.
 

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu