Go to abstract

Samenvatting

Radioactieve stoffen worden gebruikt voor de diagnose en behandeling van verschillende soorten kanker. De meeste van deze zogeheten isotopen worden wereldwijd in zes kernreactoren gemaakt, waarvan er één in Nederland (Petten) staat. Zeker tot 2020 en waarschijnlijk tot 2025 zal de markt voor isotopen (zowel voor diagnostiek als voor therapie) fragiel zijn en zouden er bij uitval van één reactor al tekorten kunnen ontstaan. Op de langere termijn zullen isotopen die voor diagnoses worden gebruikt ook met deeltjesversnellers geproduceerd kunnen worden. Het is echter niet zeker of die in voldoende mate en betaalbaar gemaakt kunnen worden om aan de vraag te kunnen voldoen. Dit blijkt uit een analyse van het RIVM naar het gebruik van radioactieve isotopen voor medische doeleinden in Nederland en de wereldwijde productie daarvan. De analyse is in opdracht van het ministerie van VWS uitgevoerd. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 400.000 diagnostische scans uitgevoerd en 4.000 therapeutische behandelingen met radioactieve isotopen verricht bij mensen met kanker of een andere ernstige aandoening. Voor al deze mensen is een diagnose of behandeling met radioactieve isotopen de beste zorg. Zonder deze isotopen krijgen zij een slechtere of helemaal geen diagnose en therapie. Zij zouden dan korter leven, en meer bijwerkingen of meer pijn hebben. De radioactieve stof die het meest voor diagnoses in ziekenhuizen wordt gebruikt, technetium-99m, wordt nu alleen in kernreactoren voor commerciële doeleinden geproduceerd. Op termijn kunnen waarschijnlijk ook deeltjesversnellers deze stof op deze schaal maken. Of de ziekenhuizen dit product willen kopen, hangt af van de prijs-kwaliteitverhouding en of het zeker is dat er voldoende van kan worden geleverd. Er blijven ook isotopen over die niet op deze manier kunnen worden geproduceerd. Op dit moment komt een zeer groot deel van de in de Nederlandse ziekenhuizen gebruikte isotopen uit de reactor in Petten (80 procent). Om de continue levering van isotopen aan Nederlandse ziekenhuizen beter te garanderen zouden nadere afspraken met de producenten over de benodigde levering nodig zijn.

Abstract

Radioactive substances are used for the diagnosis and treatment of various types of cancer. Most of these substances - known as isotopes - are made at six nuclear reactors throughout the world. One of these is in Petten, the Netherlands. Certainly until 2020, and probably until 2025, the market for isotopes (for diagnostics as well as for therapy) will be fragile, and shortages of isotopes would occur even when one of these reactor would cease production. In the longer term, isotopes used for diagnosing will also be produced by particle accelerators. However, it is not certain if enough of them can be produced to satisfy demand or that this can be done at an affordable price.

This has been shown by a study into the use of radioactive isotopes for medical purposes in the Netherlands and their worldwide production, carried out by National Institute for Public Health and the Environment. The study was commissioned by the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport.

Each year in the Netherlands, approximately 400,000 diagnostic scans and 4,000 therapeutic treatments using radioactive isotopes are carried out on people with cancer or other serious conditions. Diagnosis or treatment with radioactive isotopes is the best type of care for all these people. Without isotopes, their diagnosis and therapy would be less good or non-existent. This would mean that their lives would be shortened and they would experience more side effects and pain.

The radioactive substance that is mainly used to make diagnoses in hospitals is called technetium-99m, and is currently only produced for commercial purposes at nuclear reactors. In time, it is probable that particle accelerators will be able to be make this substance on this scale. However, the willingness of hospitals to purchase this product depends on the price-quality ratio and whether the supply can be guaranteed. There are also other isotopes that cannot be produced in this way.

Currently, the majority of Dutch hospitals use isotopes that are produced at the reactor in Petten (80 percent). In order to guarantee the continuing supply of isotopes to Dutch hospitals, it will be necessary to make further agreements on the amount required with the producers.

Resterend

Grootte
2.02MB