The public perception of radiation risks: implications for communicating to the public

The public perception of radiation risks: implications for communicating to the public

Go to abstract

Samenvatting

Het algemene publiek oordeelt anders over de risico's van een ongeval waarbij straling vrijkomt dan experts. Beide groepen schatten de kans dat er een ernstig incident plaatsvindt in als heel klein. Echter, anders dan deskundigen verwachten burgers ten onrechte dat een kernongeval onder de bevolking veel sterfgevallen en misvormingen veroorzaakt, ook op grote afstand. Dit verschil bestaat doordat het publiek zijn mening op andere factoren baseert dan deskundigen, die zich vooral op technische informatie baseren. Voor effectieve communicatie over stralingsrisico's is het van belang om goed aan te sluiten bij wat mensen weten en denken. Vier factoren zijn belangrijk voor de manier waarop het publiek een risico beoordeelt. Als eerste is er de bekendheid met het risico. Wanneer mensen weinig bekend zijn met een risico, zullen ze deze als groot zien. Communicatie over risico's van straling dient zich dus juist te richten op het vergroten van kennis over bijvoorbeeld de werking van centrales. Ook persoonlijke omstandigheden en ervaringen zijn van invloed op de beleving van een risico. Mensen vormen een 'plaatje' (kennis, ideeën en beelden) over de gevolgen van een kernongeval. Door dit 'plaatje' naast dat van deskundigen te leggen, kan worden gezien waar de verschillen zitten. Dit kunnen dan speerpunten worden voor communicatie. Uit eerder onderzoek naar deze verschillen blijkt dat er vooral behoefte is aan informatie over welke maatregelen mensen kunnen nemen bij een ongeval en waar zich überhaupt kerncentrales bevinden. Als derde is er de houding tegenover een bepaalde activiteit. Die houding is positiever naarmate mensen er voordelen van ervaren en meer vertrouwen hebben in relevante regelgevende en toezichthoudende instanties. Om dit vertrouwen te behouden en te vergroten is het belangrijk dat communicatie vanuit deze instanties transparant en feitelijk juist is. Een uitdaging hierbij is dat wetenschappelijke informatie vaak op verschillende, alternatieve manieren kan worden uitgelegd. Dit is iets wat vertrouwen in instanties en hun interpretatie van deze informatie onder druk kan zetten. Ten slotte zijn er signalen uit de sociale omgeving aan de hand waarvan mensen een oordeel vormen over een risico, bijvoorbeeld van vrienden of de sociale media. Aangezien de sociale media steeds belangrijker worden, doen instanties er goed aan om ook via deze kanalen contact te hebben met burgers. Een goed opgezette sociale media strategie is hierbij belangrijk. Men moet rekening houden met wat mensen al weten en denken, maar ook met de uitdagingen van sociale media zoals de aanwezigheid van partijen die hun doelstellingen willen ondermijnen.

Abstract

The general public's perception of the risks of a radiation accident is very different from that of experts. While both groups estimate the likelihood of a serious accident taking place to be very small, many civilians, unlike the experts, expect a nuclear accident to cause large numbers of fatalities and deformities, even if takes place far away. This difference in perception occurs because the general public's risk judgements are based on different factors than those considered by the experts, who rely mainly on information of a technical nature. For effective communication about radiation risks, it is important to adapt any information provided to conform more closely to what people already know and think.

Four factors influence the way the public perceives risk. First, there is the extent to which the risk is unknown and dreaded. When people are not familiar with a risk and are afraid of it, they are more likely to perceive it as being large. Efforts made to communicate the risks of radiation should, therefore, be aimed at enhancing knowledge amongst the general public about, for instance, the functioning of nuclear installations.

Second, people construct a mental 'picture' (knowledge, ideas and images) of the risks of a nuclear accident based on their personal circumstances and experience. By comparing this picture with that of radiation experts, one can find out where the largest differences exist; communication can then be aimed specifically at these subjects. A previous comparison of mental pictures showed that what the Dutch general public really needed was information on what measures they could take if a radiation-related accident occurred, and the location of the nuclear installations.

A third factor determining the perception of risk is the attitude that the public holds of a particular activity. This attitude is more positive when people experience benefits associated with it and have confidence in regulatory and supervisory bodies. In order to maintain trust in these institutions, their communication should be transparent and factual. One particular challenge is that scientific information is often open to multiple interpretations, not necessarily in line with the institution's own.

Finally, signals which originate in the individual's social environment are also an important factor. These might be signals people pick up from friends or social media. Thus it is important for institutions to use these social media channels to communicate with the public as long as they ensure that they have a well-designed social media strategy which takes into account what people already think and know; they also need to be fully versed in all the challenges of social media use.The public perception of radiation risks: implications for communicating to the public.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
791KB