QA/QC van ‘outside agencies’ in de broeikasgassen emissie-inventarisatie

QA/QC van ‘outside agencies’ in de broeikasgassen emissie-inventarisatie

Go to abstract

Samenvatting

Vanwege het Klimaatverdrag, het Kyotoprotocol en EU-regelgeving is Nederland verplicht om bij te houden hoeveel broeikasgassen worden uitgestoten en daar elk jaar verslag van te doen. Deze verplichting bestaat uit een reeks rapportages, het zogenoemde Nationaal Systeem Broeikasgassen. Dat zijn, naast de jaarlijkse rapportage over de feitelijke emissies, rapporten over de methode en beschrijvingen van de kwaliteitsbewaking en het kwaliteitsbeheer. Hieronder valt de beschrijving van de kwaliteitscontrole en -borging (QA/QC) bij de organisaties die emissies aanleveren en niet onder de directe invloed van de kwaliteitscontrole en kwaliteitszorg van de Emissieregistratie vallen. Dit noemen we outside agencies. Deze beschrijving wordt periodiek geactualiseerd. Een van de veranderingen is dat alle outside agencies hun werkzaamheden uit voeren onder het gecertificeerde NEN-EN-ISO 9001 kwaliteitssysteem. Daarin staan de eisen voor de kwaliteitscontroles en kwaliteitsborging. Een onafhankelijke en geaccrediteerde instelling voert de certificering van deze kwaliteitssystemen uit en ziet erop toe dat de eisen worden nageleefd. De agencies die eerder niet onder dit ISO-systeem vielen, moesten een aparte procesbeschrijving geven. Dat is nu niet meer nodig. De outside agencies voor Nederland zijn: onderdelen van het Centraal Bureau Statistiek (CBS), de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), Rijkswaterstaat Afval Management (RWS), Wageningen Environmental Research (WEnR/WOT-unit) en Wageningen Livestock Research.

Abstract

Pursuant to the United Nations Framework Convention on Climate Change, the Kyoto Protocol and EU legislation, the Netherlands is required to monitor the quantities of greenhouse gases emitted and to report on this annually. This obligation entails a series of reports, known collectively as the National Greenhouse Gas Inventory System, which comprises the annual report on actual emissions, reports on the method and descriptions of the quality monitoring and management.

The latter include the description of quality assurance and control (QA/QC) at organisations that emit greenhouse gases but do not fall under the direct influence of the quality assurance and control of the Netherlands Pollutant Emission Register. These organisations are termed outside agencies and this description is updated periodically.

Outside agencies are different in that they carry out their activities under the certified NEN-EN-ISO 9001 quality system. This system lays down the requirements for quality assurance and control. An independent and accredited institution is responsible for certifying these quality systems and ensures that the stipulated requirements are complied with. The agencies that did not fall under this ISO system in the past had to submit a separate process description, but this is no longer necessary.

The outside agencies for the Netherlands are: divisions of Statistics Netherlands (CBS), the Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO), Rijkswaterstaat (Directorate-General for Public Works and Water Management) Waste Management, Wageningen Environmental Research (WEnR/WOT unit) and Wageningen Livestock Research.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
549 kb