Go to abstract

Samenvatting

Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is een model ontwikkeld om arbeidsrisicos in Nederland te berekenen. Werknemers kunnen tijdens hun werk gewond raken of overlijden als gevolg van ongevallen. Met het model kunnen werkgevers combinaties van maatregelen kiezen die het risico reduceren. Ook kunnen de kosten van deze maatregelen en de behaalde risicoreductie worden berekend. Hiermee is een optimale afweging mogelijk van de kosten en de baten van risicoreducerende maatregelen. Voor het onderzoek is een groot aantal arbeidsongevallen geanalyseerd, op basis van de ongevalrapporten van de Arbeidsinspectie. Deze gegevens zijn in een database gezet, waarbij de arbeidsongevallen werden verdeeld naar 36 typen ongevalscenarios, zoals 'vallen van hoogte'. De ongevalscenarios werden gebruikt om zogenoemde vlinderdasmodellen te construeren. Hierin staan de oorzaken van een ongeval vermeld (welke gebeurtenissen leiden tot het optreden van het ongeval?) en de gevolgen ervan (gewond raken of dodelijk letsel?). In een vlinderdasmodel worden tevens de maatregelen genoemd die een ongeval helpen voorkomen, dan wel helpen om de gevolgen te beperken. De vlinderdasmodellen geven eveneens getalsmatig aan hoe vaak dergelijke maatregelen kunnen falen. Vervolgens is een analyse gemaakt van de activiteiten en werkplaatsomstandigheden van de gemiddelde werknemer. Daarmee is bepaald in welke mate werknemers aan risicovolle activiteiten blootstaan en van welke kwaliteit de risicobeperkende maatregelen op de werkplaats zijn. Met deze gegevens kan per activiteit, baan, bedrijf of industrietak het risico op ongevallen worden berekend.

Abstract

The Dutch Ministry of Social Affairs and Employment commissioned the RIVM to develop a model for calculating occupational risk in the Netherlands. This model is to provide employers with a choice of measures or combination of measures aimed at reducing the risk of employees suffering injury or death as a consequence of job-related incidents. The model can also be used to calculate the cost of these measures and the extent to which the risk has been reduced. As such, the model can be used to work out an optimal balance between the cost and the benefits of implementing risk-reducing measures.
The model is based on extensive research that involved the analysis of a large number of job-related incidents documented in incident reports of the Labour Inspectorate. The results of the analysis were stored in a database, and the job-related incidents were subsequently classified into 36 different incident scenarios, such as falling from heights. The incident scenarios were used to construct so-called bow ties, which describe the causes of an incident (which event led to its occurrence?) and its consequences (injury or fatality?). Possible measures that may help prevent an incident or mitigate its consequences are also mentioned in the bow ties. The bow ties also set a value that indicates the failure rate of these measures.
Job-related activities and workplace conditions of the average Dutch employee were then analysed in terms of the extent to which employees are exposed to potentially risky situations/activities. The quality of the risk-reducing measures implemented at the workplace was also assessed. Given the large amount of data used to develop the model, it can be applied to calculate the risk of incidents on an activity, job, company or whole industry basis.

Resterend

Grootte
3.38MB