Radiological consequences of possible accident scenarios for the nuclear powerplant Borssele

Radiological consequences of possible accident scenarios for the nuclear powerplant Borssele

Go to abstract

Samenvatting

Ongevallen met kernenergiecentrales waarbij radioactieve stoffen vrijkomen, vormen een gevaar voor de gezondheid. De gevolgen van zo’n ongeval hangen af van de hoeveelheid radioactiviteit die vrijkomt, de hoeveelheid waar iemand aan blootstaat en de effecten van deze blootstelling op de gezondheid.

Volgens Europese richtlijnen moeten landen in Europa zich voorbereiden op een mogelijk stralingsongeval. In een noodsituatie kunnen ze dan maatregelen nemen die de gezondheidseffecten zoveel mogelijk beperken. Naar aanleiding van de nieuwste Europese richtlijnen werkt ook Nederland aan een nieuwe ‘stralingsbeschermingsstrategie’ voor verschillende noodsituaties waarbij radioactiviteit kan vrijkomen.

Naar aanleiding daarvan heeft het RIVM berekend tot welke afstand van de kerncentrale in Borssele beschermende maatregelen voor de bevolking nodig kunnen zijn bij een stralingsongeval. De afstanden zijn berekend voor vijf emissiescenario’s (van klein tot ernstig) bij verschillende weersomstandigheden. Het weer heeft namelijk veel invloed op de afstand tot waar de radioactieve stoffen zich kunnen verspreiden.

Het RIVM heeft dit in opdracht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) gedaan. De resultaten uit dit onderzoek geven een indicatie tot welke afstand deze maatregelen nodig kunnen zijn bij een stralingsongeval met Kerncentrale Borssele. De resultaten kunnen worden gebruikt om de nieuwe stralingsbeschermingsstrategie te ontwikkelen.

Bij een kernongeval zijn, afhankelijk van de ernst ervan, verschillende maatregelen mogelijk. Voorbeelden zijn evacueren, schuilen (binnenblijven met de deuren en ramen dicht) en jodiumtabletten innemen (jodiumprofylaxe). Ook kunnen maatregelen worden genomen om te voorkomen dat voedsel besmet raakt. Denk aan koeien niet laten grazen en kassen sluiten.

Abstract

Accidents with nuclear power plants, involving the release of radioactive substances, can be a health hazard. The consequences of such an accident depend on the amount of radioactivity released, the amount to which someone is exposed to and the effects of this exposure on health.

According to European directives, countries in Europe have to prepare for a possible radiation accident. In an emergency, one can then take protective measures to limit the health effects as much as possible. In response to the latest European directives, the Netherlands is working on a new ‘radiation protection strategy’ for various emergency situations in which radioactivity may be released.

For this purpose, RIVM has calculated the distance from the Nuclear Power Plant in Borssele where protective measures for the population may be required in the event of a radiation accident. The distances were calculated for five emission scenarios (from minor to severe) in different weather conditions. The weather has a large influence on the distance to which the radioactive substances can disperse.

This research was commissioned by the Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection (ANVS). The results provide an indication of the distance to which protective measures may be necessary in the event of a radiation accident involving the Borssele Nuclear Power Plant. The results can be used to develop the new radiation protection strategy.

In the event of a nuclear accident, various measures are possible, depending on its severity. Examples are evacuating, taking shelter (staying indoors with the doors and windows closed) and taking iodine tablets (iodine prophylaxis). Measures can also be taken to prevent food from becoming contaminated. For instance, prohibiting the grazing of cattle and closing off greenhouses.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
3512