Go to abstract

Samenvatting

Met een zogeheten levenscyclusanalyse (LCA) is het mogelijk om te bepalen in welke mate een productieproces van een product het milieu belast. De analyse omvat alle stadia die nodig zijn om een product te produceren en te gebruiken, dus vanaf het onttrekken van de benodigde grondstoffen tot en met de verwerking van afval. Het doel van een LCA is bijvoorbeeld om alternatieven te vergelijken, of om stappen in het productieproces die een grote milieuschade veroorzaken in kaart te brengen. Op basis van deze kennis kan het productieproces worden geoptimaliseerd. Binnen LCA worden 'levenscyclus-impactassessments' (LCIA) gebruikt om de milieubelasting te bepalen. Het RIVM presenteert een nieuwe, herziene versie van het zowel in Nederland als Europa veelgebruikte levenscyclus-impactassessment ReCiPe: ReCiPe 2016. De methodiek en data zijn hierin aangepast aan de huidige wetenschappelijke stand van zaken. Een LCIA levert een soort milieuprofiel op: een 'scorelijst' met milieueffecten, zoals klimaatverandering, waterverbruik en -schaarste, landgebruik en bodemverzuring. Aan het milieuprofiel is te zien welke milieuaspecten slecht scoren in de levenscyclus van een product of dienst en welke onderdelen in de levenscyclus de grootste bijdrage leveren aan de verschillende milieueffecten. De ReCiPe-methode is in 2008 ontwikkeld door een samenwerkingsverband tussen RIVM, Radboud Universiteit Nijmegen, Leiden Universiteit en Pré Consultants.

Abstract

Life cycle assessment (LCA) enables the assessment of the pressure a certain (production) process places on the environment. The assessment comprises all phases needed to produce and use a product, from the initial development to the treatment of waste (the total life cycle). The goal of LCA is, for example, to compare alternatives or to identify phases in the production process that place a relatively high level of pressure on the environment. Based on this knowledge, production processes can be optimized.

Within LCA, 'life cycle impact models' (LCIA) are used to estimate the environmental impact. The RIVM is presenting a new, updated version of the life cycle impact (LCIA)-model ReCiPe often used in the Netherlands and Europe. It's called the ReCiPe 2016. The methodologies and data used in the new model are up to date with the current scientific knowledge.

A life cycle impact assessment results in an 'environmental profile': a score list with different environmental effects, such as climate change, water use, land use and soil acidification. This list provides information about the environmental effects that score relatively well or poorly within the life cycle of a product and about the phases in the life cycle that contribute most to the different environmental effects.

The ReCiPe method was first developed in 2008 through cooperation between RIVM, Radboud University Nijmegen, Leiden University and Pré Consultants.

Overig

Grootte
3.13MB