Recycling mattresses: risk analysis of processing used mattresses and new applications

Recycling mattresses: risk analysis of processing used mattresses and new applications

Go to abstract

Samenvatting

De Nederlandse overheid wil dat de economie in 2050 helemaal circulair is. Daarin worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt zodat er zo min mogelijk afval is. Matrassen zijn een groot deel van het huishoudelijk afval. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil daarom gebruikte matrassen zoveel mogelijk recyclen. Ze worden nu gebruikt voor bijvoorbeeld judomatten, poetslappen en een zachte ondergrond in speeltuinen.

Het RIVM heeft uitgezocht of de recycling van gebruikte matrassen risico’s kan hebben. Daar kunnen namelijk schadelijke stoffen in zitten. Het RIVM keek naar risico’s voor werknemers en voor de gebruikers van producten die ervan zijn gemaakt. Hierbij is ook aandacht voor stoffen die in het verleden waren toegestaan, maar waar nu strengere regels voor zijn. Verder kunnen er tijdens het gebruik van het matras micro-organismen, zoals schimmels en bacteriën, in terechtkomen.

Het RIVM richt zich op de vier belangrijkste materialen in matrassen: polyurethaanschuim, latexschuim, textiel en metaal. Er blijken weinig metingen te zijn gedaan naar gevaarlijke stoffen en vervuilingen met micro-organismen in deze (gerecyclede) materialen. Bij de metingen die er zijn, zijn de wettelijke grenswaarden voor producten, zover deze bestaan, niet overschreden. Micro-organismen kunnen in de matrastijk of het schuim zitten maar gaan dood wanneer de tijken tijdens de recycling worden gewassen en het schuim met stoom wordt behandeld. Daardoor kunnen de micro-organismen niet in gerecyclede producten terechtkomen.

Meer onderzoek is nodig naar de recycling en de gerecyclede producten van het schuim en textiel uit matrassen. Er is weinig bekend of er in gerecyclede producten gevaarlijke stoffen zitten en, als dat zo is, in hoeverre mensen daar aan blootstaan. Ook is het belangrijk om te onderzoeken of werknemers aan schadelijke stoffen blootstaan als zij de matrassen uit elkaar halen.

In het algemeen adviseert het RIVM alle bedrijven die te maken hebben met de productie, het gebruik en recycling van matrassen meer en beter samen te werken. Bijvoorbeeld door er bij het ontwerp van een matras al rekening te houden dat ze makkelijk en veilig kunnen worden gerecycled. Ook is het belangrijk om met elkaar te delen welke stoffen en materialen worden gebruikt; dit geldt voor alle te recyclen producten.

Abstract

The Dutch Government is committed to achieving a fully circular economy by 2050. This entails the repeated use of raw materials in order to minimise waste. Mattresses form a large proportion of household waste. The Minister for Infrastructure and Water Management (I&W) would therefore like used mattresses to be recycled as much as possible. They are currently used for various products, such as judo mats, polishing cloths and soft surfaces in playgrounds.

RIVM has investigated the risks of recycling used mattresses because they can contain hazardous substances. It looked into the risks for workers and for users of products made from used mattresses, paying particular attention to substances that were permitted in the past but for which there are now stricter regulations. Another aspect examined was that mattresses can become contaminated by microorganisms, such as moulds and bacteria, during use.

RIVM focused on the four most common materials in mattresses: polyurethane foam, latex foam, textiles and metals. Few measurements have been performed to determine hazardous substances and microbiological contamination in these (recycled) materials, but the measurements that are available do not exceed the legal limit values for products, insofar as these exist. Most microorganisms are to be found in mattress covers and they die because the covers are washed during recycling, meaning that they cannot end up in recycled products.

More research is recommended into the recycling of mattress foam and textiles and recycled products made from them. Little is known about whether there are hazardous substances in the recycled products in question and, if so, to which extent people are exposed to them. It is also important to determine whether workers are exposed to hazardous substances when they take mattresses apart.

In general, RIVM advises all companies engaged in the production, use and recycling of mattresses to cooperate more, and more effectively, with one another. They could, for example, ensure that mattresses are designed in such a way that they are easy and safe to recycle. It is furthermore vital that the parties involved share information about the substances and materials used, a point which applies to all products to be recycled.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
1816 kb