Handleiding Risicoanalyse Transport. Richtlijnen voor het berekenen van externe-veiligheidsrisico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, spoor en water

Handleiding Risicoanalyse Transport. Richtlijnen voor het berekenen van externe-veiligheidsrisico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, spoor en water

Go to abstract

Samenvatting

Voor het transport van gevaarlijke stoffen via weg, water en spoor heeft de Nederlandse overheid normen bepaald. Deze staan in het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt Besluit externe veiligheid transportroutes (Besluit externe veiligheid transportroutes)) en de Regeling Basisnet. Het Basisnet geeft de risicoplafonds aan waaraan het transport moet voldoen. Ook legt het beperkingen op aan de ruimtelijke ordening in de omgeving van transportroutes, zodat de gevolgen van een eventueel ongeval beperkt blijven.

Adviesbureaus voeren in opdracht van overheden risicoberekeningen uit om te bepalen of het transport binnen de risicoplafonds blijft. Dit gebeurt ook om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van transportroutes te verantwoorden. Verder worden risicoberekeningen gemaakt om risico’s te bepalen bij nieuwe of gewijzigde transportroutes. De risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen worden berekend met de Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) en het rekenprogramma RBM Risk Based Maintainance (Risk Based Maintainance) II.

HART beschrijft de methode om het risico voor de omgeving te berekenen van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het water. Het hoofddocument beschrijft kort de wet- en regelgeving over omgevingsveiligheid, voor zover dat van belang is voor het gebruik van de rekenmethode HART, en de benodigde modelparameters en invoergegevens voor risicoberekeningen. In de bijlage staan onder andere vuistregels en worden de modellen beschreven.

Het rekenvoorschrift is in 2020 en in 2022 bijgewerkt. Het nieuwe rekenvoorschrift is beschikbaar op de website van RIVM en bevat de meest recente inzichten. Verder zijn HART en RBMII RisicoBerekeningsMethodiek 2 (RisicoBerekeningsMethodiek 2) niet geschikt om het risico te berekenen van vaarwegen met meer dan 10 procent zeevaart.

Abstract

The Dutch government has defined standards for the transportation of hazardous substances by road, rail and water. These standards are laid down in the External Safety of Transport Routes Decree (Besluit externe veiligheid transportroutes) and Basic Transport Network Regulation (Regeling Basisnet). The Regulation stipulates risk ceilings for transports as well as spatial planning restrictions for areas surrounding transport routes with a view to limiting the consequences of potential accidents.

The government commissions consultancy firms to perform risk calculations to verify that transports do not exceed these risk ceilings. They also perform calculations to substantiate the permissibility of any new spatial planning initiatives in the vicinity of transport routes and to assess risks arising from new or modified transport routes. The risks of transporting hazardous substances are calculated using the Reference Manual Bevt Risk Assessment (Handleiding Risicoanalyse Transport) and the RBM II software.

The Reference Manual Bevt Risk Assessment sets out the method for calculating the risk to the surrounding area of transporting hazardous substances by road, rail or water. The main document summarises legal and regulatory aspects of environmental safety, insofar as relevant to the calculation method, and defines the model parameters and input data needed to perform risk calculations. The annex provides basic rules and a description of the models.

The calculation method was updated in 2020 and 2022. The new calculation method, incorporating the latest insights, is available on the RIVM website. The Reference Manual Bevt Risk Assessment and RBM II are not suitable for calculating risks on waterways of which more than 10% is maritime.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
4008 kb