Regulations on radioactive and conventional waste: comparison of terminology and instructions

Regulations on radioactive and conventional waste: comparison of terminology and instructions

Go to abstract

Samenvatting

Bij handelingen met radioactief materiaal kunnen rest- en afvalstoffen ontstaan. Voor het beheer van deze afvalstoffen geldt verschillende wet- en regelgeving. Dat zijn in ieder geval voorschriften voor radioactieve afvalstoffen (Kernenergiewet) en conventionele afvalstoffen (Wet milieubeheer). Met het oog op de ambities van het kabinet richting een circulaire economie in 2050, worden restmaterialen die voorheen als afval werden gezien, steeds vaker als grondstof (her)gebruikt. Om te kunnen bepalen welke wettelijke voorschriften voor deze materialen gelden, is het onder andere belangrijk om te weten wanneer het om een radioactieve (afval)stof gaat en wanneer om een conventionele (afval)stof. Dit vraagstuk kan in de praktijk tot onduidelijkheden leiden, bijvoorbeeld bij toezicht en handhaving of bij de selectie van geschikte routes om materialen te verwerken of beheren. In deze eerste verkenning beschrijft het RIVM een aantal observaties ten aanzien van de wet- en regelgeving. Hiervoor is een overzicht gemaakt van de basisbegrippen in de wet- en regelgeving voor conventioneel en radioactief afvalbeheer, de belangrijkste voorschriften die daaraan zijn verbonden en de verschillen daartussen. Hieruit blijkt onder andere dat het onderscheid tussen radioactieve (afval)stoffen en conventionele (afval)stoffen niet altijd helder is. De verkenning is uitgevoerd in opdracht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). De ANVS kan de verkenning gebruiken bij nadere beleidsvorming over radioactief afvalbeheer. In een vervolgonderzoek wordt onder andere geïnventariseerd in hoeverre de verschillen tussen conventioneel en radioactief afvalbeheer vanuit de praktijk als probleem worden ervaren.

Abstract

Practices carried out with radioactive material may result in residue and waste materials. Management of these materials is regulated by various legislation and regulations. Important are the regulations for radioactive waste (Nuclear Energy Act [Kernenergiewet]) and for conventional waste (Environmental Management Act [Wet milieubeheer]).

Considering the government's ambitions towards a circular economy by 2050, residual materials that were deemed waste in the past are increasingly being used, and reused, as raw materials. Among other things, it is important to know whether the materials in question are considered radioactive or conventional waste, to be able to determine which of the statutory regulations apply to them. In practice, this question can lead to a lack of clarity, for example, in supervision and enforcement or in the selection of appropriate routes for the processing or management of materials.

Therefore, in this initial exploratory study, RIVM describes some observations with regard to the legislation and regulations. To this end, an overview has been made of the basic concepts in the legislation and regulations for radioactive and conventional waste management, the most important instructions relating to these areas, and the differences between them. This shows that the distinction between radioactive and conventional waste is not always clear.

The exploratory study was commissioned by the Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection (ANVS). The ANVS can use the study to further draw up policy for radioactive waste management. The extent to which differences between conventional and radioactive waste management are being experienced as problematic in practice, will be investigated in a follow-up study.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM,

Overig

Grootte
867