Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport beschrijft de lozing van radioactieve stoffen naar de zee door nucleaire installaties in Nederland tussen 1998 en 2007. Ook staan de technieken beschreven die worden toegepast om die lozingen te beperken. Het rapport geeft daarmee invulling aan de aanbevelingen uit het OSPAR-verdrag om regelmatig verslag uit te brengen over die lozingen en technieken.
Nederland heeft het OSPAR-verdrag, dat sinds 1998 van kracht is, ondertekend. De doelstelling van het verdrag is om maatregelen te nemen die het zeegebied (het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan inclusief Noordzee) beschermen tegen de nadelige gevolgen van menselijke activiteiten. Daartoe is afgesproken verontreiniging zoveel mogelijk te voorkomen en lozingen waar mogelijk te beeindigen.
Voor elk van de nucleaire installaties is een schatting gemaakt van de maximale dosis als gevolg van de waterlozingen. Deze dosis is minder dan een duizendste van de gemiddelde stralingsdosis die mensen in Nederland oplopen.

Abstract

This report presents the discharges of radioactive substances to sea by nuclear installations in the Netherlands between 1998 and 2007. The techniques used to reduce these discharges are also described. This report fulfills the recommendation of the OSPAR Convention to report regularly on these discharges and techniques.
The Netherlands has ratified the OSPAR Convention, which entered into force in 1998. The aim of the OSPAR Convention is to prevent and eliminate pollution and to protect the marine environment of the North-East Atlantic (including the North Sea) against the adverse effects of human activities. The agreement is to prevent pollution as much as possible and to terminate discharges where possible.
The highest radiation dose resulting from the discharges to sea has been assessed for each of the nuclear installations. Each dose is less than one thousandth of the average radiation dose for individuals in the Netherlands.

Overig

Grootte
2.99MB