Go to abstract

Samenvatting

In Nederlandse havens komen per jaar circa 2,5 miljoen containers binnen met goederen uit alle werelddelen. Uit metingen is gebleken dat in deze containers hoge concentraties van vluchtige organische stoffen kunnen voorkomen, als gevolg van het gassen van de containers, of omdat deze vluchtige organische stoffen tijdens het productieproces van de goederen als bestanddeel of oplosmiddel zijn gebruikt. VROM heeft het RIVM verzocht om inzicht te geven in de risico's die deze gassen in containers kunnen inhouden voor mens en milieu. De opdracht was om deze risico-analyse te baseren op reeds beschikbare informatie over begassing en stofconcentraties. Risico's voor de arbeidssituatie waren geen onderdeel van deze opdracht. Uit de beoordeling van de gegevens blijkt dat de concentraties van vluchtige organische stoffen in containers zo hoog kunnen zijn dat omstanders bij het openen van containers en bij blootstelling aan deze concentraties, gezondheidseffecten kunnen ondervinden. Ook consumenten kunnen worden blootgesteld als zij de goederen uit gegaste containers gebruiken. Dit kan gebeuren wanneer de producten binnenshuis uitdampen, maar ook bij het consumeren van gegaste voedingsmiddelen en geneesmiddelen. De beschikbare informatie over de concentratie in, en uitdamping uit goederen bleek zeer beperkt en vooral afkomstig uit eerdere onderzoeken van het RIVM aan door VROM aangeboden producten. Zo was informatie beschikbaar over de uitdamping van een twintigtal verschillende goederen en de nalevering uit twee matrassen en een paar schoenen. In deze specifieke gevallen verwachtte het RIVM geen risico's boven de grenzen die normaal in het beleid gehanteerd worden. Het is echter niet mogelijk om op grond hiervan risico's in andere gevallen te kwantificeren of uit te sluiten. Daarvoor zijn het aantal mogelijke situaties en de onzekerheden te groot. Vanuit het oogpunt van de effecten op het milieu is vooral methylbromide van belang, omdat deze stof de ozonlaag kan aantasten en er bij het gassen van containers relatief veel van deze stof wordt gebruikt.

Abstract

Every year approximately 2.5 million containers arrive in Dutch harbours with goods from all over the World. Measurements showed that these containers may contain high concentrations of volatile organic substances. The presence of these substances is either caused by the gassing of containers, or due to the use of these substances in the production process as a constituent or a solvent.
The Dutch ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment has commissioned the RIVM to analyze the risks of these concentrations for mankind and for the environment. Due to the short period of time in which an answer was needed the risk assessment was based on existing data. The risks for people in working places were excluded from the assignment.
One of the conclusions of the assessment is that the high concentrations may lead to acute health effects when people in the immediate surroundings of a container are exposed after the container has been opened shortly before.
Consumers may also be exposed when they use goods from gassed containers. This may happen when goods evaporate volatile organic substances during use at home, or when consumers eat or use gassed food or medicines.
The available information on the concentrations and evaporation of goods appeared to be limited and mainly available through the investigated products by the RIVM. Available was the information on the evaporation from about 20 different products. Exposure data was available of two mattresses and one pair of shoes only. In these particular cases the RIVM expects no risks exceeding the normally employed health standards. Due to the limited data it was not possible to quantify the risks, or exclude them.
From environmental viewpoint methyl bromide is of consideration, because of its ozone layer depletion potency and because of the total amount used for gassing of the containers worldwide.

Overig

Grootte
1.15MB