Go to abstract

Samenvatting

Het gebruik van risicovolle medische technologie in de zorg neemt toe. Zorgprofessionals moeten bekwaam zijn om deze technologieën veilig te kunnen gebruiken. In deze verkenning hebben deskundigen uit verschillende gremia hun perspectief gegeven over het toepassen van medische technologie in ziekenhuizen waarbij specifieke eisen aan deskundigheid, ervaring en vaardigheid van gebruikers nodig zijn. Voorbeelden die door deskundigen zijn genoemd, zijn laparoscopische ingrepen, gebruik van lasers, diathermieapparatuur, het verbinden van steeds meer apparaten aan elkaar, het omgaan met het groeiend aantal ICT-toepassingen in de zorg, het gebruik van complexe medische apparaten buiten het ziekenhuis en nieuwe operatietechnieken waarbij reeds geïntroduceerde apparatuur op een andere manier wordt gebruikt. Uit deze verkenning is het beeld ontstaan dat ziekenhuizen en beroepsgroepen zich de laatste jaren zeker bewust zijn dat de vaardigheden benodigd voor de veilige toepassing van medische technologie geborgd moeten zijn. Er zijn ook steeds meer initiatieven op dit gebied. Echter de mate waarin deze worden geïmplementeerd, verschilt per ziekenhuis en beroepsgroep. Er lijkt nog geen uniforme werkwijze te zijn. Door gezamenlijk op te trekken, en te leren van elkaars 'best practices', kunnen de diverse belangrijke spelers binnen de ziekenhuiszorg de veilige toepassing van medische technologie mogelijk maken.

Abstract

The use of high risk medical technology in health care is increasing. The safe use of these technologies requires special knowledge, skills and experience of healthcare professionals. In this explorative study, experts of various backgrounds have given their perspective on the use of medical technology in hospitals for which specific skills are required. Examples mentioned by experts are laparoscopic procedures, use of lasers, electro-diathermy instruments, the interconnection of increasing numbers of medical equipment, keeping pace with the rapidly expanding use of ICT applications in health care, the use of advanced medical equipment outside the hospital and new operation techniques applying conventional equipment in a novel way. Results from the study have shown that hospital organisations and health care professionals are aware of the need for specific skill requirements for the safe use of high risk medical technology. An increasing number of initiatives is started. However, the level of awareness varies per professional group and per hospital. A uniform approach is lacking. By joining forces, and learning from each others' best practices, the various important stakeholders within hospitals can realise the safe application of medical technology.

Overig

Grootte
2.22MB