Go to abstract

Samenvatting

Er is weinig bekend over de risico's als gevolg van de blootstelling van consumenten aan geurstoffen uit consumentenproducten. Toevoeging van deze stoffen vindt plaats aan tal van consumentenproducten, varierend van wasmiddelen tot speelgoed. Passieve huiskamerparfums en spuitbusparfums zijn twee groepen producten die populair zijn in gebruik en die voor langdurige dan wel hoge blootstelling van de consument aan chemische stoffen kunnen zorgen. Voor het schatten van de mate van deze blootstelling is het softwareprogramma ConsExpo beschikbaar. Bijzondere aandacht gaat in deze studie uit naar het risico van het inademen van geurstoffen waarvan bekend is dat ze bij contact met de huid een allergische reactie kunnen veroorzaken. Door een gebrek aan een geaccepteerde methode echter, is het op dit moment niet mogelijk om te bepalen of dergelijke allergische reacties ook kunnen optreden bij inademing van deze geurstoffen. Dit onderwerp van de relatie tussen dermale en inhalatoire chemische allergie zal in de komende periode nader onderzocht worden in een pilot dierexperiment met twee geurstoffen. De groep 'geurproducten' zoals besproken in dit rapport omvat alle consumentenproducten die specifiek en alleen bedoeld zijn om een aangename geur te verspreiden in leefruimtes. Bijvoorbeeld ook geurkaarsen en wierook vallen hieronder. Uit een eerste inventarisatie is een enorme varieteit in het commerciele aanbod van geurproducten gebleken. De chemische samenstellingevan deze producten is complex en nadere kwantitatieve informatie over die samenstelling is vaak moeilijk te achterhalen. Ook door deze beperking is het volledig in kaart brengen van de risico's van alle stoffen in alle soorten geurproducten op dit moment niet mogelijk. Op basis van de beschikbare kennis wordt volstaan met enkele algemene aanbevelingen over waar men in de risico-evaluatie van een bepaald geurproduct op dient te letten.

Abstract

Little is known about the possible risks when consumers are exposed to fragrances. Fragrances are added to many consumer products, from detergents to toys. Passive room perfumes and spray perfumes represent two groups of products that are popular in use and may lead to high and long-lasting exposures for consumers. The degree of exposure can be estimated using the computer programme ConsExpo. Special attention is given in this study to the risk of inhaling fragrances known to produce allergic reactions upon dermal contact. Due to lack of an accepted method, however, it is not possible at this stage to determine if allergy will result when these fragrances are inhaled. Further research in this area is recommended. 'Scented products' as dealt with in the present report stands for all consumer products specifically intended for providing a pleasant odour in private and public living-spaces. This includes for instance scented candles and incense. An initial inventarisation shows an enormous variety of scented products available on the market. The chemical composition of scented products is complex; further quantitative information on that composition is difficult to obtain. Thus a complete inventarisation of the risks these products may pose is not possible at the present stage. Based on available knowlegde general recommendations are given as to points that require attention when evaluating the risk of a particular scented product.

Overig

Grootte
154KB