State of Infectious Diseases in the Netherlands, 2022

State of Infectious Diseases in the Netherlands, 2022

Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport bevat een erratum d.d. 07-02-2024 op pagina 51

Elk jaar geeft het RIVM een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen van infectieziekten in Nederland en, als het voor Nederland relevant is, in het buitenland. Daarnaast wordt een inschatting gemaakt van de ziektelast die infectieziekten veroorzaken. Met de Staat van Infectieziekten in Nederland 2022 informeert het RIVM beleidsmakers van onder andere het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en op een overzichtelijke manier.

Het jaar 2022 begon met de afschaling van de COVID-19- maatregelen; in maart zijn alle maatregelen losgelaten. Hierdoor kwamen sommige infectieziekten die in 2021 weinig zijn gemeld, in 2022 weer vaker voor. Wat COVID-19 zelf betreft was de situatie in 2022 heel anders dan in het jaar ervoor. De omikronvariant-subtypen die overheersten (BA.5, BQ.1 en XBB.1.5) waren minder ziekmakend en de kans om een infectie met SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 te krijgen nam af. Tussen week 21 van 2022 en week 20 van 2023 daalde het aantal mensen met corona van 36.898 per 100.000 inwoners naar 3.053 per 100.000 inwoners.

Het griepseizoen begon in het coronajaar 2021 laat. In het seizoen van 2022/2023 was het begin weer vergelijkbaar met de seizoenen vóór de coronapandemie.

In 2022 was er wereldwijd een uitbraak van mpox. In Nederland begon deze in mei 2022. In totaal zijn in Nederland 1259 infecties vastgesteld, het meest bij mannen die seks hebben met mannen (MSM mannen die seks hebben met mannen (mannen die seks hebben met mannen)).

Er waren meer invasieve groep-A-streptokokken infecties dan in de jaren daarvoor, inclusief de jaren vóór de coronapandemie. Dit is ook in landen om ons heen gezien. Onderzoek moet nog uitwijzen wat hiervoor mogelijke verklaringen zijn.

In 2022 was er een uitbraak van buiktyfus onder asielzoekers en medewerkers van een noodopvanglocatie op een riviercruiseschip in Haarlem. Dit laat zien dat Nederland ook voorbereid moet zijn op infectieziekten die niet standaard in Nederland voorkomen.

De Staat van infectieziekten geeft ook een schatting van het aantal gezonde levensjaren dat verloren is gegaan door infectie¬ziekten. Dit verlies wordt uitgedrukt in disabilityadjusted life years (DALYs). In 2022 veroorzaakte COVID-19, net als in 2021, veruit de hoogste ziektelast. Wel halveerde het aantal DALYs door COVID-19 ten opzichte van 2021 (van 218.900 DALYs naar 93.800). Na COVID-19 vormden, net als in 2021, influenza, ernstige pneumokokkenziekte, en legionellose de hoogste ziektelast.

Abstract

This report contains an erratum d.d. 07-02-2024 on page 51

Every year, the RIVM publishes an overview of the most important developments in infectious diseases in the Netherlands and, when considered relevant for the Netherlands, from abroad. At the same time, an estimate is made of the burden of disease of infectious diseases.
With the State of Infectious Diseases in the Netherlands 2022, the RIVM is informing policymakers from the Ministry of Health, Welfare and Sport and the Municipal Public Health Services, among others, in a clear manner.

The year 2022 started with the phasing out of COVID-19 measures. In March, the Netherlands saw the end of the measures. Consequently, some infectious diseases that were rarely reported in 2021 reappeared in 2022. As for COVID-19 itself, the 2022 situation was very different compared with the year before. The dominant Omicron variant subtypes BA.5, BQ.1 and XBB.1.5 were less severe, and the risk of getting a SARS-CoV-2 infection decreased. Between week 21 of 2022 and week 20 of 2023, the number of people with a coronavirus infection decreased from 36,898 per 100,000 inhabitants to 3,053 per 100,000 inhabitants.

The flu season started late in the COVID-19 pandemic year of 2021. The 2022–2023 flu season was however once again comparable to the seasonality from before the pandemic.

In 2022, there was a global outbreak of mpox. In the Netherlands, the outbreak started in May 2022. A total of 1,259 infections were found, mostly among men who have sex with men (MSM).

There were more invasive group A streptococcal infections than in the previous years, including in the years before the COVID-19 pandemic. This was also observed in neighbouring countries. Research has yet to explain what caused this phenomenon.

In 2022, there was an outbreak of typhoid fever among asylum seekers and employees of an emergency reception centre on a river cruise ship in Haarlem. The outbreak demonstrates the need to be prepared for infectious diseases that do not generally occur in the Netherlands.

The State of Infectious Diseases also provides an estimate of the amount of healthy life years lost to infectious diseases. This is expressed in disability-adjusted life years (DALYs). Similar to what happened in 2021, COVID-19 caused the highest burden of disease by far. The number of DALYs did however halve compared to the number in 2021 and went from 218,900 to 93,800. After COVID-19, influenza, severe pneumococcal disease and legionnaires’ disease were responsible for the highest burden of disease, similar to what was observed in 2021.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
616 kb