Go to abstract

Samenvatting

De 'Staat van zoönosen 2012' geeft een overzicht van de mate waarin diverse zoönosen in het verslagjaar voorkomen, gecombineerd met de langetermijntrends. Daarnaast bevat het verslag enkele opmerkelijke voorvallen uit 2012. Het jaarlijkse thema is deze keer de zoönosen die in Nederland voorkomen bij dieren die in het wild leven (wildlife zoönosen). Opmerkelijke voorvallen zoönosen uitgelicht Net als in voorgaande jaren vertonen de trends geen uitgesproken ontwikkelingen. Wel waren er in 2012 een aantal opmerkelijke voorvallen, zoals de uitbraak van Salmonella Thompson via besmette gerookte zalm, een uitbraak van papegaaienziekte (psittacose) in een vogelopvang in Rotterdam, en de import van een jonge hond uit Marokko met hondsdolheid (rabiës). Opvallend is ook Clostridium difficile, een bacterie die zowel mensen als dieren ziek kan maken, wat zich voornamelijk uit in diarree. Een bepaald type Clostridium difficile (ribotype 078) komt met toenemende mate voor bij varkens en vormt hiermee mogelijk een zoönotisch risico voor mensen. Ook wordt de stand van zaken weergegeven van het onderzoek naar Chlamydia abortus, een bacterie die bij kleine herkauwers en incidenteel bij zwangere vrouwen abortus veroorzaakt. Hoewel Chlamydia abortus in Nederland veel voorkomt onder melkschapen en melkgeiten, is op dit moment het risico voor de algemene volksgezondheid verwaarloosbaar. Mensen die in direct contact met besmette dieren komen, zoals specifieke beroepsgroepen (mensen die bijvoorbeeld op een boerderij of in een slachthuis werken), lopen echter wel een risico. Thema: wildlife zoönosen Voor dit thema is gekozen omdat wild wereldwijd een belangrijke bron blijkt voor (opkomende) zoönosen. Meer dan 70 procent van de (opkomende) zoönosen in de wereld is afkomstig van wilde dieren en zij kunnen een significante en toenemende bedreiging van de volksgezondheid vormen. Monitoring en surveillance van zoönotische ziekteverwekkers bij wild is daarom een belangrijk instrument om (opkomende) zoönosen snel te kunnen identificeren en maatregelen te treffen. Het themahoofdstuk geeft een overzicht van de diverse onderzoeken die momenteel naar wildlife zoönosen worden uitgevoerd. Er wordt ingegaan op een aantal specifieke zoönotische risico's die wilde dieren in Nederland met zich mee kunnen brengen, zoals de vossenlintworm bij vossen en Trichinella bij wilde zwijnen.

Abstract

The report 'State of Zoonotic diseases 2012' presents an overview of the occurrence of various zoonoses for that year in combination with the long-term trends. In addition, the report contains a few striking incidents that occurred in 2012 and focuses on a theme. This year's theme is zoonoses found in Dutch wildlife (wildlife zoonoses). Striking incidents of zoonotic diseases explained As in previous years, the trends show no signs of strong developments. However, there were a number of striking incidents in 2012, such as the outbreak of Salmonella Thompson through contaminated smoked salmon, an outbreak of parrot disease (psittacosis) in a bird sanctuary in Rotterdam, and the case of a young dog with rabies imported from Morocco. Also remarkable is Clostridium difficile, a bacterium that can infect both humans and animals, usually resulting in diarrhoea. A specific type of Clostridium difficile (ribotype 078) is becoming increasingly common in pigs and thus forms a possible zoonotic risk to humans. The report also includes the state of research on Chlamydia abortus, a bacterium that causes abortions in small ruminants and occasional abortions in pregnant women. Although Chlamydia abortus is common among diary sheep and goats in the Netherlands, currently the public health risk is negligible. However, people who come into direct contact with infected animals, for example specific professional groups like people who work on a farm or in a slaughterhouse, do have an elevated risk of infection. Theme: wildlife zoonoses This theme was chosen because wildlife appears to be a major source of emerging zoonoses throughout the world. More than 70 percent of the emerging zoonoses in the world are caused by wildlife and they can pose a significant and growing public health threat. Monitoring and surveillance of zoonotic pathogens in wildlife is an important tool for quickly identifying (emerging) zoonoses and taking appropriate action. The theme chapter gives an overview of the studies on wildlife zoonoses that are currently taking place. It addresses a number of specific zoonotic risks associated with wildlife in the Netherlands, such as the fox tapeworm in foxes and Trichinella in wild boar.

Overig

Grootte
2.9MB