Go to abstract

Samenvatting

Zoönosen zijn infectieziekten die van dier op mens kunnen worden overgedragen. De zoönosen die voor Nederland van belang zijn, worden jaarlijks in de Staat van zoönosen op een rij gezet, in dit geval over het jaar 2015. Hierbij is onder andere uitgewerkt in welke mate meldingsplichtige zoönosen voorkomen bij dieren en bij mensen. Trends In 2015 zijn er geen opmerkelijke veranderingen voor de meeste zoönosen waargenomen. Wel zetten de eerder gemelde stijging van het aantal mensen met leptospirose (waarvan de bekendste vorm de ziekte van Weil is) zich voort. De bacteriële infecties die via voedsel worden overgedragen (Campylobacter, Listeria monocytogenes, Salmonella, STEC) vormen ook in 2015 het grootste aandeel van de zoönotische infecties. Uitgelicht Bij een aantal deelnemers van een zogeheten mud run (modderloop) in Nederland is leptospirose vastgesteld. Deze ziekte komt de afgelopen jaren in West-Europa vaker voor. Dit hangt mogelijk samen met de milde winters en natte zomers. Verder is in 2015 een opmerkelijke stijging gemeld van het aantal cavia’s met huidschimmels waarmee ook mensen (vooral kinderen) geïnfecteerd kunnen raken. Het voeren van rauw vlees en organen aan honden en katten is in opkomst. Omdat de dieren besmet kunnen raken met parasieten en bacteriën zoals Salmonella, wordt aangeraden om pups geen rauw vlees en organen te voeren. De boer op! Nevenactiviteiten op de boerderij Het aantal boeren dat ‘er iets bij doet’ op de boerderij neemt sterk toe. Voorbeelden van deze nevenactiviteiten zijn zorgboerderijen, kinderboerderijen, agrotoerisme, zelfzuivelaars met winkel, boeren met melktappunten en agrarische kinderdagopvang. De sector heeft enkele maatregelen genomen om de risico’s van besmetting met zoönosen te beperken. Voorbeelden zijn keurmerken voor optimale hygiëne, het aanleggen van plekken om de handen te wassen en het advies voor zwangere vrouwen om uit de buurt te blijven van schapen en geiten die net hebben gelammerd.

Abstract

Zoonoses are infectious diseases that can be transmitted from animals to humans. The zoonoses that play a role in the Netherlands are listed annually in the Zoonotic Diseases Report, in this case for the year 2015. This report also contains a summary of the degree in which notifiable zoonoses occur in animals and in humans.

Trends
In 2015, most zoonoses showed no significant changes. However, the previously reported increase in the number of people with leptospirosis (Weil's disease being its most common form) is continuing. In 2015, bacterial infections that are transmitted through food (Campylobacter, Listeria monocytogenes, Salmonella, STEC) once again formed the biggest part of the reported zoonotic infections.

Highlights
A number of participants in a so-called 'Mud Run' in the Netherlands were diagnosed with leptospirosis.
In recent years, this disease has been diagnosed frequently in Western Europe. This may be linked to the mild winters and wet summers. Also in 2015, a remarkable increase was reported in the number of guinea pigs with dermal fungi that can also infect humans (children in particular). Feeding raw meat and offal to dogs and cats is becoming increasingly popular. Because these animals can get infected with parasites and bacteria such as Salmonella, it is recommended not to feed this food to pups.

Farm visits! Secondary activities at farms
The number of farmers exploiting 'sideline activities' on their farm is rapidly increasing. Examples of these secondary activities are: care farms, petting zoos, agricultural tourism, private dairy production with farm shops, farmers with raw milk distribution points and agricultural daycare for children. The industry has taken some measures to limit the risks of zoonosis contamination. Examples are: quality certification for optimum hygiene, the implementation of hand-washing facilities, and the advice for pregnant women to stay away from sheep and goats who have recently lambed/kidded.

Resterend

Grootte
0MB