Go to abstract

Samenvatting

De uitbraken van kinkhoest en Salmonella Thompson in 2012 waren de meest in het oog springende infectieziekten van dat jaar. Dit blijkt uit de Staat van Infectieziekten in Nederland 2012, die inzicht geeft in ontwikkelingen van infectieziekten bij de Nederlandse bevolking. Daarnaast worden ook de ontwikkelingen in het buitenland beschreven die voor Nederland relevant zijn. Met deze jaarlijkse uitgave informeert het RIVM beleidsmakers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Elk jaar komt er een thema aan bod; dit keer de ontwikkelingen in vaccins en vaccinatieprogramma's en de relevantie daarvan voor de Nederlandse volksgezondheid. De meeste vaccinaties worden gegeven vanuit nationale vaccinatieprogramma's, zoals het Rijksvaccinatieprogramma (ongeveer 2 miljoen prikken per jaar) en het Nationale Griep Preventieprogramma (ongeveer 3,5 miljoen prikken per jaar). Daarnaast wordt gevaccineerd bij onder andere reizigers, medische risicogroepen zoals mensen zonder milt en werknemers die een verhoogd risico hebben om een infectieziekte tijdens het werk op te lopen, zoals personeel in de zorg en in laboratoria. Per vaccinatieprogramma is in kaart gebracht in welke mate de ziekten voorkomen, wat het percentage gevaccineerden is en het aantal gegeven vaccins. Het percentage gevaccineerden bij reizigers, medische risicogroepen en werknemers is onbekend. Veranderingen in de maatschappij zorgen ervoor dat bepaalde groeperingen kritisch staan ten opzichte van vaccinaties. In het jaaroverzicht staat ook beschreven welke groepen afzien van vaccinatie, zoals orthodoxgereformeerden (circa 250.000 mensen) en antroposofen. Ook wordt de motivatie en houding van ouders besproken om hun kind wel of niet te laten vaccineren. Daarnaast komt de toename van het aantal ouderen en chronisch zieken aan bod. Hun gevoeligheid voor infecties maakt hen een belangrijke groep om (nieuwe) vaccinaties te overwegen.

Abstract

In 2012, outbreaks of pertussis and Salmonella Thompson were the most important events concerning infectious diseases in the Netherlands. These outbreaks are described in the State of Infectious Diseases in the Netherlands in 2012. The purpose of this annual report is to provide insight into developments and trends of infectious diseases in the Dutch population. In addition, developments in other countries that are relevant for the Netherlands, are described. The annual report is compiled for policymakers at the Ministry of Health, Welfare and Sport (VWS). Each year, one particular topic is highlighted. This time the focus is on developments in vaccines and vaccination programmes and their relevance for the Dutch public health. Many vaccines are given through countrywide vaccination programmes, such as the National Immunization Programme (approximately 2 million vaccinations each year) and the National Influenza Prevention Programme (approximately 3,5 million vaccination each year). In addition, vaccinations are given to travellers, medical risk groups, such as people without a spleen, and employees who have an increased risk for an infectious disease through their vocation, such as health care and laboratory personnel. The epidemiology, the mortality and morbidity, and vaccine coverage are described per vaccination programme. Vaccine coverage in travellers, employees and medical risk groups is largely unknown. Changes in society ensure that certain groups are critical to vaccinations. In this report we describe groups who refuse vaccination, such as members of Reformed Congregations and people with an anthroposophical lifestyle. Also, the attitude and motivation of parents to have their child vaccinated or not is discussed. Finally, we describe the increase in the number of elderly and chronically ill people. Their susceptibility to infections makes them an important group to consider (new) vaccinations.

Resterend

Grootte
673KB