Go to abstract

Samenvatting

De uitbraak van mazelen in 2013 was de meest in het oog springende infectieziekte van dat jaar. Dit blijkt uit de Staat van Infectieziekten in Nederland 2013, die inzicht geeft in ontwikkelingen van infectieziekten bij de Nederlandse bevolking. Daarnaast worden de ontwikkelingen in het buitenland beschreven die voor Nederland relevant zijn. Met deze jaarlijkse uitgave informeert het RIVM beleidsmakers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Elk jaar komt in de Staat van Infectieziekten een thema aan bod; dit jaar is dat de hoeveelheid jaren in goede gezondheid die verloren gaan (ziektelast) door infectieziekten. Sommige infectieziekten, zoals maag-darminfecties, komen erg vaak voor maar veroorzaken over het algemeen geen ernstige klachten. Andere daarentegen, bijvoorbeeld tetanus, komen slechts zelden voor maar veroorzaken relatief veel sterfgevallen. Een gezondheidsmaat die deze aspecten van ziekten combineert is de Disability Adjusted Life Year (DALY). Voor 32 infectieziekten is de ziektelast in Nederland tussen 2007 en 2011 geschat. De gemiddelde jaarlijkse ziektelast voor de totale Nederlandse bevolking was het hoogst voor ernstige pneumokokkenziekte (9444 DALY's per jaar) en griep (8670 DALY's per jaar), die respectievelijk 16 en 15 procent van de totale ziektelast van alle 32 infectieziekten vertegenwoordigen. Na polio en difterie (0 gevallen in de onderzochte periode), werd de laagste ziektelast geschat voor rodehond op 0,14 DALY's per jaar. De ziektelast voor deze ziekten is zo laag dankzij het Rijksvaccinatieprogramma. De ziektelast per individu varieerde van 0,2 DALY's per honderd infecties voor giardiasis (diarree die wordt veroorzaakt door een parasiet), tot 5081 en 3581 DALY's per honderd infecties voor respectievelijk hondsdolheid en een variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob. Voor alle ziektelaststudies geldt dat de resultaten afhankelijk zijn van de modelparameters en aannames, en van de beschikbaarheid van accurate gegevens over de mate waarin de ziekten voorkomen. Toch kunnen deze schattingen informatief zijn voor beleidsmakers binnen de gezondheidszorg om prioriteiten te kunnen aanbrengen in preventieve en andere maatregelen.

Abstract

The measles outbreak in 2013 was the most striking infectious disease of that year. This is demonstrated in the State of Infectious Diseases in the Netherlands 2013, which provides insight into infectious disease trends in the Dutch population. Developments in other countries that are relevant for the Netherlands are also described. This annual RIVM publication informs policy-makers from the Ministry of Health, Welfare and Sport (VWS). Every year the State of Infectious Diseases in the Netherlands publishes reports on a particular theme. This year's topic concerns the estimation of disease burden: how many years of health life are lost due to infectious diseases? Some infectious diseases, such as gastrointestinal infections, occur frequently in the population, but do not generally give rise to serious complaints. In contrast, other diseases, for example tetanus, occur rarely but may lead to a high risk of death. A summary measure of population health that combines the morbidity and premature mortality attributable to a disease in a single quantity is the Disability Adjusted Life Year (DALY). For 32 infectious diseases, we estimated the disease burden in the Netherlands between 2007 and2011. The highest average annual burden for the total Netherlands population was estimated for invasive pneumococcal disease (9444 DALYs per year) and influenza (8670 DALYs per year), which represent 16 and 15 percent, respectively, of the total burden of all 32 diseases considered. After poliomyelitis and diphtheria (no cases in the period investigated), the lowest burden was estimated for rubella, at 0.14 DALYs per year. The extremely low burden for these diseases is due to the National Immunization Programme. The disease burden per individual varied from 0.2 DALYs per 100 infections for giardiasis (diarrhea that is caused by a parasite), to 5081 and 3581 DALYs per 100 infections for rabies and variant Creutzfeldt-Jakob disease, respectively. As with all burden of disease studies, results depend on disease model parameters and assumptions and on the availability of accurate data on the incidence of infection. Nevertheless, estimates of disease burden can be informative for public health policy-makers regarding the prioritization of preventive and other measures.

Resterend

Grootte
2.44MB