Go to abstract

Samenvatting

De meest in het oog springende infectieziekte in 2015 was de griepepidemie in de winter van 2014-2015, die met 21 weken de langstdurende griepepidemie was die ooit in Nederland is gemeten. De instroom van asielzoekers uit vooral Syrië en Eritrea zorgde ervoor dat opvangcentra extra alert waren op infectieziekten onder asielzoekers. De meest voorkomende meldingsplichtige infectieziekten bij asielzoekers waren tuberculose, malaria en chronische hepatitis B. Dit blijkt uit de Staat van Infectieziekten in Nederland 2015. Deze jaarlijkse rapportage geeft beleidsmakers van het ministerie van VWS inzicht in ontwikkelingen van infectieziekten onder de Nederlandse bevolking. Daarnaast worden relevante ontwikkelingen in het buitenland gemeld. Het thema van deze editie is de surveillance van infectieziekten in Nederland: de gegevensverzameling over hoe vaak en waar infectieziekten voorkomen. Deze gegevens worden verzameld om bijvoorbeeld een uitbraak van een infectieziekte op te sporen, om trends in infectieziektes te volgen, of om de effectiviteit van een vaccinatieprogramma te bepalen. Door surveillancegegevens uit de vele beschikbare gegevensbronnen te combineren en te analyseren ontstaat meer inzicht in de epidemiologie van infectieziekten. In deze editie zijn nieuwe ziektelastschattingen gemaakt van 35 infectieziekten in Nederland tussen 2012 en 2014. Deze ziektelast geeft de hoeveelheid jaren weer die mensen niet meer in goede gezondheid doorbrengen vanwege een infectieziekte. Sommige infectieziekten, zoals maagdarminfecties, komen vaak voor maar veroorzaken over het algemeen geen ernstige klachten. Andere infecties, bijvoorbeeld tetanus, komen slechts zelden voor maar veroorzaken relatief veel sterfgevallen. Een gezondheidsmaat die deze aspecten van ziekten combineert is de Disability Adjusted Life Year (DALY). De gemiddelde jaarlijkse ziektelast voor de totale Nederlandse bevolking was het hoogst voor griep (8653 DALY's/jaar). De laagste ziektelast werd geschat voor difterie (0,6 DALY's/jaar). Deze ziektelast is zo laag dankzij het Rijksvaccinatieprogramma.

Abstract

The most notable infectious disease outbreak in 2015 was the flu epidemic in the winter of 2014-2015, which at 21 weeks was the longest ever recorded in the Netherlands. As a result of the influx of refugees from Syria and Eritrea in particular, reception centres were especially vigilant in detecting infectious diseases among asylum seekers. The most common notifiable infectious diseases among asylum seekers were tuberculosis, malaria, and chronic hepatitis B. These are some of the highlights of a report on infectious diseases in the Netherlands in 2015. These reports are published every year by the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), and provide policy-makers at the Ministry of Health, Welfare and Sport (VWS) with insight into infectious disease trends in the Dutch population. The report also covers relevant developments abroad.

The theme of this year's report is the surveillance of infectious diseases in the Netherlands, based on data about disease incidence and distribution. These data are collected in order to detect an outbreak of an infectious disease, to monitor trends in infectious diseases, and to determine the effectiveness of vaccination programmes, for instance. By combining and analysing surveillance data from the many data sources available, insight into the epidemiology of infectious diseases is enhanced.

In this edition, the disease burden has been re-estimated for 35 infectious diseases in the Netherlands in the 2012-2014 period. The disease burden provides an indication of the number of years that people suffer poor health due to an infectious disease. Some infectious diseases, such as gastroenteric infections, occur frequently in the population, but do not generally cause serious symptoms. Other infections, such as tetanus, are rare but cause relatively high numbers of fatalities. One health indicator that combines both aspects is the Disability Adjusted Life Year (DALY).

The average annual disease burden for the entire Dutch population was the highest for flu (8,653 DALYs per year). Diphtheria was estimated to have the lowest disease burden (0.6 DALY per year). The low disease burden for diphtheria is the result of the Dutch National Vaccination Programme.

Overig

Grootte
2.4MB