Radiation level measurements around the site of Borssele nuclear power plant in 2016

Radiation level measurements around the site of Borssele nuclear power plant in 2016

Go to abstract

Samenvatting

Het gammastralingsniveau aan de terreingrens van de kerncentrale in Borssele lag in 2016 onder het toegestane maximum. Dit blijkt uit controlemetingen van het RIVM. Het RIVM rapporteert jaarlijks in opdracht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) of de kerncentrale aan de vergunningseis voldoet. Volgens de revisie van de kernenergiewetvergunning van 2016 moet de kerncentrale ervoor zorgen dat personen buiten de terreingrens een stralingsdosis ontvangen van hoogstens 10 microsievert per jaar. Om dit te controleren wordt op minimaal vier punten op de terreingrens het gammastralingsniveau gemeten. Dit gebeurt met het door het RIVM beheerde MONET-meetnet. Van de meting wordt vervolgens de natuurlijke achtergrondwaarde afgetrokken. Om het resultaat te vergelijken met het toegestane niveau, wordt de zogeheten Actuele Blootstelling Correctiefactor (ABC-factor) toegepast. ABC-factoren hangen samen met de bestemming van het gebied waar de effectieve stralingsdosis kan worden opgelopen. Rond het terrein van de kerncentrale in Borssele geldt voor de kerncentrale een ABC-factor van 0,2. In dit rapport zijn de daggemiddelden van de metingen van de MONET-monitoren rond de kerncentrale in 2016 weergegeven. Ook wordt uitgelegd hoe voor elk meetpunt de natuurlijke achtergrondwaarde is bepaald. In 2016 was de hoogste waarde van de stralingsdosis op de vier locaties waar continu metingen zijn verricht, na aftrek van de natuurlijke achtergrond, 5,7 microsievert per jaar. Na de toepassing van de ABC-factor is de berekende maximale effectieve dosis 1,1 microsievert per jaar. Deze dosis is lager dan de vergunde maximale stralingsdosis van 10 microsievert per jaar.

Abstract

In 2016, the radiation level caused by gamma radiation at the site boundary of the Borssele nuclear power plant was below the maximum permitted level. This is the conclusion of this report, which is based on measurements carried out by the RIVM on location.

The permit, granted following the Dutch legislation on the use of nuclear energy, requires that the maximum effective dose received by persons outside the site boundary of Borssele NPP does not exceed 10 microsievert annually. Control measurements of the radiation level were therefore carried out continuously at four locations at the site boundary. This is done within the framework of the MONET monitoring network, which falls under the administrative management of the RIVM. The measurements are analyzed by subtracting the natural background value from the measured value. The result is then translated into the effective radiation dose for an individual by applying the so-called Actuele Blootstelling Correctiefactor (ABC-factor). ABC-factors are closely linked with the specific use of the site where the effective radiation dose is calculated.

RIVM is tasked by the Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection (ANVS) to annually report on whether the Borssele nuclear power plant meets the criterion stipulated in the license. Both the daily averages of the radiation dose recorded by the MONET-monitors around the Borssele nuclear power plant and an explanation of how the background level at each measuring location was determined are provided in the report. In 2016, the highest value of the radiation dose for all four locations with continuous monitoring, after correcting for the natural background level, was 5.7 microsievert per year. An ABC-factor of 0.2 for the site boundary of Borssele NPP has been set in the permit. Following the application of the ABC-factor, this translates into a maximum effective dose of 1.1 microsievert per year, which is lower than the maximum value of 10 microsievert per year stipulated in the permit.

Overig

Grootte
1.1MB