Power outages at high-risk companies: causes, consequences, and the impact of the energy transition

Power outages at high-risk companies: causes, consequences, and the impact of the energy transition

Go to abstract

Samenvatting

Bedrijven die grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen maken, gebruiken of opslaan, noemen we risicovolle bedrijven. Als bij deze bedrijven de stroom uitvalt, kunnen ongevallen ontstaan waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen. Hierdoor kunnen onveilige situaties ontstaan voor werknemers of de omgeving.

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er elk jaar in Nederland enkele tientallen grote of kleine ongevallen zijn die met stroomuitval te maken hebben. Het precieze aantal is niet bekend, ook niet of dit aantal toe- of afneemt. Verder blijkt dat risicovolle bedrijven niet altijd goed op stroomuitval zijn voorbereid. Daarvoor is extra aandacht nodig, omdat steeds meer processen op elektriciteit werken door de overgang naar duurzame energie. Doordat bedrijven meer elektriciteit nodig hebben, kan zowel de kans op stroomuitval als de impact ervan groter worden.

Het is daarom belangrijk dat deze bedrijven stroomuitval zo veel mogelijk voorkomen en erop voorbereid zijn als de stroom toch uitvalt. Bedrijven moeten daarom de risico’s van stroomuitval kennen en maatregelen nemen. Dat kan bijvoorbeeld door inspectie en onderhoud, en door personeel op te leiden. Of door ervoor te zorgen dat er goed functionerende noodstroom is om op terug te vallen.

Een ongeval kan ontstaan doordat de stroom buiten het bedrijf uitvalt. Maar vaker komt het door omstandigheden bij de energievoorziening van het bedrijf zelf, meestal door storingen in de elektrische installaties. In beide gevallen zijn ongevallen na stroomuitval vaak een gevolg van onvoldoende inspectie en onderhoud van de elektrische installatie en het interne elektriciteitsnetwerk. Verder kunnen fouten bij het ontwerp en de aanleg van de elektrische installatie de oorzaak zijn.

Het RIVM heeft onderzocht wat de oorzaken en gevolgen zijn van stroomuitval bij risicovolle bedrijven. Ook is onderzocht of dit verandert door de overgang naar duurzame energie. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid)).

Abstract

Plants that produce, use or store large quantities of hazardous substances are classified as high-risk companies. Power outages at such plants may lead to accidents involving the release of hazardous substances. This may, in turn, create unsafe situations for the workforce or the environment.

RIVM research has shown that there are several dozens of more or less serious accidents related to power outages in the Netherlands each year. The exact number, and whether it has been rising or falling, is unknown. It has also become apparent that high-risk enterprises are not always adequately prepared for power outages. Given that the transition to sustainable energy will lead to more and more processes being powered by electricity, this warrants further attention. The increased demand among companies for electricity will exacerbate the impact of power outages.

It is therefore important that these companies take steps to minimise power outages or made adequate preparations for when they occur. Companies should be aware of the risks of power outages and take action. This may include inspections, maintenance, workforce training and maintaining a functional backup power source.

Although offsite power outages may also lead to accidents, most of them can be traced back to the energy supply of the plant itself, for instance to faults in electrical systems. In both cases, accidents related to power outages are usually a consequence of poor inspection and maintenance with regard to the electrical system and the internal electricity grid. Electrical system design flaws and installation errors can also be a factor.

RIVM has investigated the causes and consequences of power outages at high-risk companies. It has also investigated the role played by the transition to sustainable energy. The investigation was carried out on behalf of the Ministry of Social Affairs and Employment (SZW).

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
756 kb