Go to abstract

Samenvatting

In de Verenigde Staten zijn berichten verschenen dat militairen die naar Irak en Afghanistan zijn uitgezonden vaker zelfmoord plegen. Het RIVM heeft een eerste onderzoek gedaan naar de vraag of dat ook aan de orde is onder uitgezonden Nederlandse mannelijke militairen. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de onderzochte uitgezonden Nederlandse militairen tussen 2004 en 2012 vaker zelfmoord hebben gepleegd. Het is niet uit te sluiten dat onderzoek over een andere periode met andere missies, andere uitkomsten kan geven. Om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van uitzending op militairen en hoe dat ingrijpt in hun leven is ander onderzoek nodig. Hiervoor is het onder andere van belang uit te zoeken welke factoren van invloed zijn geweest op zelfmoordgevallen die zich hebben voorgedaan. Ook zouden andere zaken onderzocht kunnen worden, zoals het aantal mislukte zelfdodingen.\ Het RIVM baseert zijn bevindingen op gegevens van ruim 40.000 Nederlandse mannen die op (vredes)missies zijn uitgezonden; het ministerie van Defensie houdt deze gegevens sinds 2004 centraal en gestructureerd bij. In dit onderzoek is gekeken naar militairen die langer dan 30 dagen zijn uitgezonden. Het aantal militairen dat tussen 2004 en 2012 is overleden en de doodsoorzaken zijn herleid door de gegevens van Defensie te koppelen aan de registratie van doodsoorzaken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De mate waarin zelfdoding voorkomt onder militairen die op missie zijn geweest, verschilde niet statistisch significant van de mate waarin dat voorkomt onder werkende Nederlandse mannen en mannelijke militairen die niet of korter dan 30 dagen zijn uitgezonden. Het onderzoek is op verzoek van het ministerie van Defensie uitgevoerd naar aanleiding van de zorg over dit onderwerp onder militairen, in de media en de politiek.

Abstract

In the US, reports have been published on high suicide rates among US military personnel after deployment to Iraq and Afghanistan. The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) studied whether this was also the case for Dutch male deployed military personnel. The study did not find indications of high suicide rates between 2004 and 2012 among deployed male military personnel. It cannot be ruled out that different results might be found if a different follow-up period, including other missions, were studied. To gain more insight into the possible consequences of deployment for military personnel and how it affects their life, a different type of research is necessary. It is important to examine, amongst other things, which factors have an influence on the suicide cases. Further expanding the research questions to suicide attempts by military personnel might supplement the current findings. The RIVM used data from over 40,000 Dutch male deployed military personnel. Since 2004, the Ministry of Defence has used a central register of military personnel. In this study, military personnel deployed for 30 consecutive days or more were examined. The number of military personnel that died between 2004 and 2012 and the causes of death were determined by using data from Statistics Netherlands. The rates of suicide mortality among deployed military personnel did not differ statistically significant compared with the rates of suicide among working Dutch men and military men who were not deployed or deployed for less than 30 days. The Ministry of Defence asked the RIVM to perform this study because of the concern expressed by military personnel, the media and politicians.

Overig

Grootte
4.58MB