Synthetische pyrethroïden en waterkwaliteit

Synthetische pyrethroïden en waterkwaliteit

Go to abstract

Samenvatting

Synthetische pyrethroïden zijn chemische stoffen die insecten en parasieten doden. Ze worden gebruikt in gewasbeschermingsmiddelen, in biociden (zoals spuitbussen voor in huis en mierenlokdozen), en in medicijnen voor mensen en dieren (zoals vlooienbanden). Synthetische pyrethroïden kunnen op verschillende manieren in het water terechtkomen.

Synthetische pyrethroïden zijn een probleem voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Ze zijn erg giftig voor de organismen die in water leven. De veilige concentraties van deze stoffen voor het milieu zijn erg laag maar lage concentraties zijn moeilijk om in water te meten. Daarom is vaak niet duidelijk hoeveel ervan in oppervlaktewater zit. Als deze stoffen wel worden gevonden, zijn de hoeveelheden vaak hoger dan de norm.

Daarbij komt dat er voor deze stoffen verschillende wetten bestaan met verschillende normen. Hierdoor kan de concentratie voor de ene wet voldoen, maar voor een andere niet. De toegestane concentraties bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn in het algemeen minder streng dan de algemene normen voor de kwaliteit van oppervlaktewater. Hierdoor kunnen de normen voor de waterkwaliteit worden overschreden, terwijl de stof wel aan eisen voldoet om toegelaten te worden. Een oplossing hiervoor kan zijn om alle nationale en Europese wetten voor deze stoffen naast elkaar te leggen en daar één veilige concentratie voor te bepalen.

Bekend is dat drie van de synthetische pyrethroïden (deltamethrin, esfenvaleraat en lambda-cyhalothrin) 90 procent van de effecten op de waterkwaliteit veroorzaken terwijl ze maar 0,1 procent van het gebruik vormen. Het gaat hier om alle gewasbeschermingsmiddelen voor gewassen die in de open lucht worden geteeld. Minder gebruik van deze synthetische pyrethroïden verbetert de waterkwaliteit in Nederland dus sterk. Het RIVM beveelt in ieder geval aan om waar mogelijk milieuvriendelijker alternatieven voor deze stoffen te gebruiken.

Dit onderzoek vat uit verschillende studies samen wat bekend is over de verkoop van synthetische pyrethroïden, hoeveel ervan wordt uitgestoten, hoe ze zich in het milieu gedragen, hun giftigheid en hun aanwezigheid in oppervlaktewateren en rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland. Met deze kennis kunnen de overheid, waterbeheerders, fabrikanten en gebruikers van deze stoffen verder werken aan maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren.

Abstract

Synthetic pyrethroids are chemicals that kill insects and parasites. They are used in crop protection products, in biocides (such as home aerosols and ant bait boxes), and in medication for people and animals (such as flea collars). Synthetic pyrethroids can enter the water in several ways.

Synthetic pyrethroids are a problem for the quality of surface water. They are very toxic to the organisms that live in water. The safe concentrations of these substances for the environment are very low, but low concentrations are difficult to measure in water, so their levels in surface water are therefore often unclear. If these substances are found, the quantities are often higher than the standard.

In addition, there are different laws with different standards for these substances. As a result, the concentration may comply with one law, but not with another. The permitted concentrations when admitting plant protection products and biocides are generally less strict than the general standards for the quality of surface water. As a result, water quality standards can be exceeded, even though the substance does meet the requirements for approval. A solution to this could be to compare all national and European laws for these substances and determine one safe concentration.

It is known that three of the synthetic pyrethroids (deltamethrin, esfenvalerate and lambda-cyhalothrin) cause 90 percent of the effects on water quality, while they only account for 0.1 percent of use. This concerns all crop protection products for crops grown in the open air. Less use of these synthetic pyrethroids will therefore greatly improve water quality in the Netherlands. In any case, RIVM recommends using more environmentally friendly alternatives to these substances whenever possible.

This research summarises what is known from various studies about the sale of synthetic pyrethroids, how much is emitted, how they behave in the environment, their toxicity and their presence in surface waters and sewage treatment plants in the Netherlands. With this knowledge, the government, water managers, manufacturers and users of these substances can continue to work on measures to improve water quality.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
2096 kb