Go to abstract

Samenvatting

Tussen 2008 en 2012 is op initiatief van meerdere ministeries de Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid (NAMG) uitgevoerd. De NAMG richtte zich op de milieu- en gezondheidsproblemen die nog niet verzekerd waren van een goed uitgewerkt beleidstraject, of die extra aandacht vroegen. De speerpunten van de NAMG waren binnenmilieu, gezond ontwerp van de leefomgeving, informatievoorziening aan burgers (Atlas Leefomgeving) en het signaleren van risico's op het gebied van milieu en gezondheid. Een terugblik van het RIVM laat zien dat de bewustwording voor de genoemde onderwerpen door de NAMG is vergroot en de samenwerking tussen de verantwoordelijke partijen is gestimuleerd. De staatssecretaris van IenM en de minister van VWS hebben in juni 2013 een brief over de resultaten van de NAMG naar de Tweede Kamer gestuurd. Als achtergrondinformatie hierbij heeft het RIVM de geïnitieerde acties op een rij gezet plus de tussentijdse resultaten ervan; voor de meeste acties is het nog te vroeg om te kunnen vermelden wat ze hebben opgeleverd. Zo hebben diverse partijen actie ondernomen om betrokkenen bij woningen, kindercentra en scholen bewuster te maken van een gezond binnenmilieu en de maatregelen die daarvoor nodig zijn. Daarnaast is de website Atlas Leefomgeving, die overheidskaarten en informatie over de leefomgeving en gezondheid op één plek ontsluit, gebouwd en door veel verschillende partijen van data voorzien. In de GezondOntwerpWijzer is informatie en inspiratie te vinden voor iedereen die de leefomgeving gezond wil ontwerpen en inrichten. De partijen die met (onderdelen van) de NAMG aan de slag zijn gegaan, waren heel divers: overheden, uitvoeringsorganisaties, (semi)publieke organisaties zoals woningcorporaties en scholen, kennisinstituten, belangenorganisaties en bedrijven. Zij zijn door het Rijk bij elkaar gebracht om verantwoordelijkheden en acties te benoemen op de speerpunten van de NAMG en deze acties in gang te zetten. Daarbij hebben ze ook de benodigde kennis en informatie verzameld en beschikbaar gesteld.

Abstract

Between 2008 and 2012, the National Approach Environment & Health (NAMG) was carried out on the initiative of a number of Dutch ministries. The NAMG limited itself to environmental and health issues that were not covered by policy or that required extra attention. The spearheads of the NAMG were indoor environment, healthy design of the living environment, information to the public (Atlas of our Living Environment) and signaling the risks in the area of environment and health. This retrospect by the National Institute of Public Health and Environment (RIVM) shows that the awareness for the subjects mentioned is enlarged through the NAMG and the cooperation between the responsible parties stimulated. The NAMG was finished early 2013. The undersecretary for Infrastructure and Environment and the minister for Public Health, Wellbeing and Sport issued a letter with the NAMG results to the Dutch parliament. The RIVM looked at the progress of all actions undertaken within the NAMG in this report. For instance, several parties undertook action to create awareness for a better indoor environment, such as agencies for housing development, children's centers and schools, and determined which measures are needed for that. The website Atlas of our Living Environment discloses information and governmental charts about the living environment and health online for citizensand professionals. It has been built and filled with data by many parties. The website GezondOntwerpWijzer (GOW) gives information and inspiration to everyone who wants to design and equip the living environment in a healthy way. For most actions it is too early to determine the benefits in practical terms. This report describes the point we are at now. The parties that worked on (parts of) the NAMG were diverse; governments, administrative offices, (semi-)public organizations (e.g. housing corporations, schools, knowledge institutes, interest groups and business companies). The ministries asked them to establish responsibilities and actions for the NAMG spearheads and execute these actions. They also collected the knowledge and information needed and made this available to others.

Overig

Grootte
783KB