Go to abstract

Samenvatting

Vaccinatiegraad RVP De vaccinatiegraad binnen het rijksvaccinatieprogramma (RVP) is in 2013 onveranderd hoog en wijkt nauwelijks af van het voorgaand verslagjaar. Afhankelijk van de vaccinatie en de doelgroepen ligt de gemiddelde deelname per vaccinatie tussen de 92 en 99%, met uitzondering van HPV-vaccinatie (58%). Een mogelijkheid om nog winst te behalen, is een hogere deelname aan vaccinaties van de 'oudere' kinderen. Bij de tweede BMR-vaccinatie voor 9- jarigen is de vaccinatiegraad 92% en wordt de gewenste deelname van minimaal 95% niet gehaald. Daar is winst te behalen. Ook de deelname aan de HPV-vaccinatie is weliswaar weer licht gestegen, maar blijft met 58% nog aan de lage kant. Opvallende gebeurtenissen in 2013 Op 3 oktober 2013 bracht de Gezondheidsraad het advies 'Het individuele, collectieve en publieke belang van vaccinatie' uit. Hierin pleit de raad ervoor om nieuwe vaccins niet alleen te beoordelen op criteria die gelden voor opname in het RVP. Nieuwe vaccins kunnen soms van belang zijn voor (delen van) de bevolking, ook al voldoen ze niet aan de criteria voor opname in het RVP. Het CIb zou professionele richtlijnen kunnen ontwikkelen voor de brede toepassing van vaccins, ondersteuning met voorlichting over vaccins en hun mogelijke gebruik, en aandacht geven aan de noodzakelijke surveillance. Ruim zes jaar na invoering van vaccinatie tegen pneumokokkeninfectie is het aantal kinderen met deze ziekten drastisch verminderd. Het is niet langer nodig om baby's vier prikken te geven; drie is genoeg. Dit heeft de minister van VWS besloten op advies van de Gezondheidsraad. De verandering van het schema is onder coördinatie van het RIVM soepel geïmplementeerd. De minister van VWS heeft besloten om de RVP-financiering niet langer via de AWBZ te regelen en het RVP wettelijk te gaan verankeren door opname in de Wet publieke gezondheid (Wpg). In 2013 is VWS de werkzaamheden daarvoor gestart. Uitgangspunt is een goede borging van de huidige uitvoering van het RVP. Het complexe traject wordt in 2014 voortgezet. De opzet is om geld uit de AWBZ per 2015 tijdelijk op de rijksbegroting bij VWS onder te brengen. De wijziging van de Wpg vanwege de opname van het RVP in deze wet zou dan per 2018 kunnen ingaan. In 2013 was er een mazelenepidemie onder hoofdzakelijk kinderen uit de reformatorische gezindte die niet gevaccineerd waren. Dit heeft ertoe geleid dat in gemeenten met een lage vaccinatiegraad en in reformatorische groepen een extra BMR-vaccinatie werd aangeboden vanaf de leeftijd van zes maanden (BMR0). Er zijn 8075 BMR0-vaccinaties toegediend; in dezelfde periode in 2012 1784. In 2013 werd Nederland geconfronteerd met de dreiging van mogelijke introductie van polio uit de regio van Israël en later via vluchtelingen uit Syrië. Maatregelen die daartegen zijn ondernomen, betreffen onder andere zo spoedig mogelijke vaccinatie van kinderen tot 5 jaar uit Syrië, en intensivering van de rioolwatersurveillance.

Abstract

Vaccination coverage under the National Immunisation Programme
In 2013 the level of vaccination under the Dutch National Immunisation Programme (RVP) remained high and virtually unchanged compared to the previous reporting year. Depending on the type of vaccination and the target group, the average degree of participation ranged from 92 to 99% with the exception of participation in the HPV vaccination programme, which stood at 58%.
One possible way of further raising the overall coverage of vaccination is to increase the participation of older children in the programme. Ninety-two percent of Dutch nine-year-olds receive their second MMR jab, falling short of the defined target of at least 95% participation. Improvement can be achieved in this area. Although the rate of participation in the HPV vaccination programme once again increased slightly in 2013, it remains relatively low at 58%.

Important events in 2013
On 3 October 2013, the Health Council of the Netherlands published an advisory report entitled 'The Individual, Collective and Public Importance of Vaccination'. In this report the Council advocates a more flexible approach to evaluating new vaccines for inclusion in the National Immunisation Programme. In some cases new vaccines may be beneficial to certain groups or to the population as a whole, even if they do not meet the criteria for inclusion in the National Immunisation Programme. The Council suggests in its report that the Centre for Infectious Disease Control (CIb) could develop professional guidelines for the broader administration of vaccines, supported by public information about vaccines and their use and with due attention to adequate surveillance.

Some six years after the introduction of a dedicated vaccination programme to combat pneumococcal infections, the number of children suffering from such diseases has decreased dramatically. It is no longer necessary to give babies four jabs: three is enough. The Minister of Health, Welfare and Sport made this decision on the recommendation of the Health Council. The required changes to the vaccination programme were coordinated by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), and implemented successfully.

The Minister has also decided to cease funding the RVP programme under the Exceptional Medical Expenses Act (AWBZ), and to include it in the Public Health Act. The Ministry of Health, Welfare and Sport started the necessary preparations in 2013, based on the principle that effective measures must be taken to assure the RVP programme is retained in its current form. This complex process will be continued in 2014. In the central government budget, the required AWBZ funding will be temporarily transferred to the Ministry of Health, Welfare and Sport. This will be followed by an amendment of the Public Health Act to enable inclusion of the National Immunisation Programme. The plan is for this amendment to enter into force in 2018.

In 2013 a measles epidemic broke out that affected mainly children in the Reformed denomination who had not been vaccinated. In response, additional so-called 'MMR0 jabs' for children of six months and older were offered in Reformed communities and in municipalities with a low level of vaccination. In total, 8075 BMR0 vaccinations were administered, compared with 1784 vaccinations during the same period in 2012.

In 2013 the Netherlands faced the threat of the possible introduction of polio from Israel and later via refugees from Syria. A number of countermeasures were implemented, including vaccinating children from Syria below the age of five as quickly as possible, and monitoring sewage water quality more closely.

Resterend

Grootte
235KB