Go to abstract

Samenvatting

In de Terugblik RVP 2015 beschrijft het RIVM de ontwikkelingen binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), zowel inhoudelijk als organisatorisch in 2015. Vaccinatiegraad Net als in voorgaande jaren liggen in 2015 de landelijke gemiddelde vaccinatiepercentages voor alle vaccinaties voor zuigelingen, kleuters en schoolkinderen ruim boven de 90 procent Voor zuigelingen ligt het zelfs boven de 95 procent. Uitzondering hierop vormt de deelname aan de HPV-vaccinatie, die overigens wel is gestegen van 59 naar 61 procent. Ook de deelname onder zuigelingen in Caribisch Nederland aan de DKTP-, BMR- en pneumokokkenvaccinatie was hoog. De eilanden hebben sinds 2015 hetzelfde vaccinatieschema als Nederland. Lijmresten Een uitzending van Een Vandaag zorgde voor onrust over de mogelijke aanwezigheid van lijmresten in injectienaalden die ook werden gebruikt bij vaccinaties. Uit voorzorg zijn deze naalden enkele weken niet gebruikt, totdat zeker kon worden gesteld dat het gebruik ervan geen gezondheidsschade veroorzaakt. Maternale kinkhoestvaccinatie De Gezondheidsraad heeft in 2015 de minister van VWS geadviseerd om kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen in te voeren, zodat kwetsbare baby's beter worden beschermd tegen kinkhoest. Het RIVM/CIb startte eind 2015 een verkenning van mogelijke scenario's voor de uitvoering van deze kinkhoestvaccinatie. Informed consent en Praeventis Het RVP wordt per 1 januari 2018 verankerd in de gewijzigde Wet publieke gezondheid (Wpg). Om vaccinaties binnen deze wet te kunnen blijven registreren, is expliciet toestemming van de ouders nodig om de vaccinatiegegevens van hun kind te registeren in een landelijk register (informed consent). Deze toestemming kan worden gevraagd tijdens het consult met de ouders, waarin de uitvoerder de vrijwillige deelname aan het RVP en de registratie bespreekt. Het huidige registratiesysteem 'Praeventis' is verouderd. Afgelopen jaar is een analyse voor vernieuwing in gang gezet.

Abstract

The RIVM report 'The National Immunisation Programme in 2015' looks back on substantive and organisational developments in the Dutch National Immunisation Programme (NIP).

Level of vaccination NIP
As in previous years, in 2015 the national average vaccination rates for all vaccinations for infants preschoolers and schoolchildren were well above 90 percent. The vaccination rate for infants was even above 95 percent. Except for participation in the HPV vaccination programme, which, incidentally, increased from 59 to 61 percent. Participation among infants in the Dutch Caribbean to DKTP, MMR and pneumococcal vaccination was high. The islands have the same immunisation schedule as the Netherlands since this year.

Glue residues
A broadcast of a television programme 'Eén Vandaag' raised concern about possible presence of glue residues in syringes that were also used for vaccinations. As a precaution the use of these needles was temporarily stopped until research found health damage not to be likely through the use of needles.

Maternal pertussis vaccination
In 2015, the Dutch Health Council advised the Minister of Health to introduce whooping cough vaccination for pregnant women so vulnerable infants are better protected against pertussis. The RIVM Centre for Infectious Disease Control began an exploration of possible scenarios for the implementation of this maternal pertussis vaccination end 2015.

Informed consent and Praeventis
As of January 1, 2018, the NIP will be anchored in the newly amended Public Health Act (Wpg). For registration of vaccinations within this law explicit parental consent is required (informed consent). This authorisation may be asked during consultation with the parents. During consultation the parent (s) voluntary participation in the NIP will be discussed and the parent(s) will be asked for their permission for registration of vaccination data from their child in a national registry. The current registration system 'Praeventis' is outdated. Last year, an analysis for innovation of the system was put into motion.

Overig

Grootte
390KB