The temporary storage of radioactive waste in hospitals

The temporary storage of radioactive waste in hospitals

Go to abstract

Samenvatting

Ziekenhuizen gebruiken radioactieve stoffen voor onderzoeken en behandelingen van ziekten (zoals prostaatkanker). Hierbij ontstaat vaak radioactief afval. Het grootste deel van dit afval is na twee jaar niet meer radioactief. Dit deel mogen ziekenhuizen daarom zelf twee jaar opslaan in een aparte afgesloten bergruimte. Daarna kan het als conventioneel bedrijfsafval worden afgevoerd naar een afvalverwerker. Het afval dat langere tijd radioactieve stoffen bevat, wordt voor onbepaalde tijd opgeslagen bij de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA). Een deel daarvan blijkt na enkele jaren weinig radioactief te zijn. Dit zorgt voor onnodige, dure opslag bij de COVRA. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat ziekenhuizen radioactief afval enkele jaren langer op een veilige manier kunnen opslaan. Hierdoor hoeft er minder afval naar de COVRA te worden afgevoerd. Vooral medewerkers van ziekenhuizen staan bloot aan de straling van het afval. Hiervoor nemen zij beschermende maatregelen. Volgens berekeningen van het RIVM neemt deze blootstelling weinig toe als het afval enkele jaren langer blijft staan. Ziekenhuizen verwachten in de toekomst meer radioactieve stoffen te gebruiken, onder andere door de komst van nieuwe behandelingen in de nucleaire geneeskunde. De kans is groot dat dan meer radioactief afval ontstaat. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft het RIVM daarom gevraagd te onderzoeken of ziekenhuizen dit afval veilig langer kunnen opslaan.

Abstract

Hospitals use radioactive substances for diagnostics and treatments of diseases (such as prostate cancer), which often results in radioactive waste. The bulk of this waste is no longer radioactive after two years and hospitals are therefore permitted to store it in separate, closed storerooms. After this time, it can be transported to a waste processing company as conventional waste.

Waste containing substances that remain radioactive for prolonged periods of time is stored indefinitely at the Central Organisation For Radioactive Waste (COVRA). After a few years in storage, some of this waste contains low levels of radioactivity. However, it will remain at COVRA for a longer time than necessary, and at great expense.

Research carried out by RIVM shows that hospitals can safely store radioactive waste for several years longer than is currently the case. This would mean that less waste would have to be transported to COVRA for storage.

Employees at hospitals, in particular, are exposed to radiation from waste, against which they take protective measures. According to calculations made by RIVM, the increase in this exposure is small if the waste is stored for a few years more.

Hospitals anticipate using more radioactive substances in the future due to, among other things, the emergence of new nuclear medicine treatments. This is likely to result in more radioactive waste. The Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection (ANVS) has therefore commissioned RIVM to investigate whether hospitals can safely store this waste for a longer time.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1124 kb