The future of occupational health and safety. A wide horizon scan

The future of occupational health and safety. A wide horizon scan

Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport bevat een erratum d.d. 02-05-2023 op pagina 171

De wereld van werk verandert snel. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid)) wil daarom weten welke ontwikkelingen de komende twintig jaar belangrijk zijn voor gezond en veilig werken. Het RIVM en TNO hebben daarom verkend welke ontwikkelingen op Nederland afkomen en wat die betekenen voor gezond en veilig werken.

De verkenning laat zien dat verschillende ontwikkelingen invloed gaan hebben op gezond en veilig werken. Voorbeelden zijn een vergrijsde beroepsbevolking, globalisering, individualisering, robotisering, de energietransitie en de toename van regels (juridisering). Alle ontwikkelingen staan niet op zichzelf, maar hangen met elkaar samen.

RIVM en TNO hebben de verwachte gevolgen van die ontwikkelingen op gezond en veilig werken in kaart gebracht. Daarnaast zijn er vijf strategische thema’s benoemd. Zo geven veel technologische ontwikkelingen zowel kansen als bedreigingen voor gezond en veilig werken. De invloed op gezond en veilig werken is nu nog onduidelijk, omdat het er van afhangt hoe technologieën worden ingezet. Een tweede thema is dat de mentale belasting van werkenden waarschijnlijk groter wordt. Dit komt onder meer door de combinatie van werk met zorgtaken en een hoge werkdruk door bijvoorbeeld personeelstekorten. Een derde thema is dat de autonomie van werkenden verandert. Deze kan afnemen door juridisering, of als technologie het werk eentoniger maakt. Maar de autonomie kan juist toenemen door hybride werken, of als technologie het werk uitdagender maakt.

Een vierde thema is dat werkenden moeten blijven ‘leren’. Dat komt omdat werktaken snel kunnen veranderen door onder meer nieuwe technologieën en de energietransitie. Ten vijfde stapelt het aantal risico’s zich op bij kwetsbare groepen werkenden, zoals flexwerkers en werkenden met een lager inkomen. Nieuwe risico’s, zoals de blootstelling aan hogere temperaturen tijdens werk en langdurig werken op grote hoogte, treffen waarschijnlijk deze groepen werkenden. Deze horizonscan is een eerste stap. De komende jaren worden verdiepende studies uitgevoerd naar de toekomst van gezond en veilig werken.

Abstract

02-05-2023: This report contains an erratum on page 171

The world of work is changing rapidly. To understand the impact on occupational health and safety over the next 20 years, the Dutch Ministry of Social Affairs and Employment (SZW) commissioned RIVM and TNO to gain insight in the external future developments and their impact on health and safety at work. The project revealed a range of developments that will influence occupational health and safety. The ageing workforce, globalisation, growing individualism, robotisation, the energy transition and the proliferation of rules (juridification) are some examples of these developments. Most of these developments are interconnected in their occurrence and impact.

RIVM and TNO qualitatively investigated the expected impact of these future developments on occupational health and safety. They also identified five strategic themes. The first theme concerns technology. Many technological developments present both opportunities and threats to occupational health and safety. The future impact remains unclear, as this depends on how technologies will be applied and used.

Another theme is the increasing mental workload on workers as a result of combining work with care responsibilities, as well as more psychosocial workload due to -among others- staff shortages. The third theme is the changing autonomy of workers. On the one hand, autonomy may diminish as a result of juridification or as technology makes work tasks more monotonous. On the other hand, the flexibility to choose where and when to work (hybrid working) or the application of complex technologies that make work more challenging could increase autonomy.

The fourth theme is the need for workers to continue to learn as work tasks change due to new technologies or the energy transition. The fifth theme is that vulnerable groups of workers, such as workers with a flexible contract or low income, face multiple risks, including physical workload, exposure to existing and novel substances, and increased job insecurity.

This horizon scan is a first step. In the coming years future developments will be further explored.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
3103 kb