Go to abstract

Samenvatting

Van het najaar van 2006 tot begin 2007 is op de helft van de locaties van het TrendMeetnet Verzuring (TMV) de kwaliteit van het bovenste grondwater onderzocht. Het TMV brengt op 150 locaties in Nederlandse natuurgebieden (bos/heide) op zandgrond de effecten van verzuring op het grondwater in kaart. Op 70 van de 75 locaties kon het grondwater bemonsterd worden. Op de overige locaties zat het grondwater te diep of was de locatie niet meer geschikt. Op 16 % van de onderzochte locaties is de norm voor nitraat (50 mg/l) overschreden. De concentratie van cadmium, chroom en zink lag op respectievelijk 51, 47 en 70 % van de onderzochte locaties boven de streefwaarde. Op een enkele locatie is ook de interventiewaarde voor cadmium en/of zink overschreden. Sinds de oprichting van het meetnet in 1989 wordt de kwaliteit van het bovenste grondwater onderzocht. Daarnaast wordt ook informatie over de bodemtextuur en omgevingsparameters zoals begroeiing, boomhoogte en dikte van de strooisellaag verzameld. In 2007/2008 is de grondwaterkwaliteit op de overige 75 locaties van het meetnet in kaart gebracht, maar de data daarvan zijn nog niet beschikbaar. Een trendanalyse van de meetgegevens is later voorzien.

Abstract

The quality of the upper meter of groundwater was investigated at half of the sites included in the Trend Monitoring Network Acidification (TMV) from autumn 2006 to the beginning of 2007. The TMV is documenting the effects of acidification on groundwater at 150 sampling sites located on sandy soil in nature areas in the Netherlands.
Groundwater samples could be obtained at 70 of the 75 locations; at the remaining five sites, the groundwater layer was either too deep for sampling or the location was no longer suitable for sampling. The standard nitrate value of 50 mg per litre was exceeded at 16 % of the locations investigated. The concentrations of cadmium, chromium and zinc exceeded the desired target levels at 51 %, 47 % and 70 % of the sampled sites, respectively. The intervention values for cadmium and/or zinc were also surpassed at a few sites.
The TMV has monitored the quality of the upper meter of groundwater in the Netherlands since its establishment in 1989. This network also collects data on soil texture and environmental parameters, such as vegetation, tree height and layer of the litter. The quality of the groundwater at the other 75 locations covered by the monitoring network was monitored in 2007/2008 but these data are not yet available for documentation. A trend analysis of the measurement data will be provided later.

Overig

Grootte
41.23MB