Go to abstract

Samenvatting

In 2012 is bij de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten een lekkage ontdekt van de radioactieve stof tritium in de bodem. De beheerder, NRG, heeft inmiddels maatregelen genomen om de lekkage te stoppen. RIVM heeft onderzocht wat de gevolgen voor omwonenden kunnen zijn. Uit dit onderzoek komt dat ook bij zeer ongunstige scenario's de blootstelling voor omwonenden beperkt blijft tot een dosis die als onbeduidend wordt aangemerkt, namelijk minder dan 10 microsievert per jaar. Ter vergelijking: dat is minder dan 0,4 % van de hoeveelheid straling die Nederlanders gemiddeld in een jaar opdoen door bronnen die veelal van nature in de leefomgeving aanwezig zijn (www.rivm.nl/stralingsbelasting). Er zijn geen aanwijzingen dat de lekkage van tritium naar de bodem nog voortduurt, maar de concentraties aan de terreingrens kunnen door grondwaterstroming nog wel hoger worden dan eerder geschat. Voortzetting van een monitoringprogramma is daarom wenselijk. Het RIVM-onderzoek is gebaseerd op de door NRG uitgevoerde bodemanalyses en de modellering van de grondwaterstromen door het ingenieursbureau Sweco, en is uitgevoerd in opdracht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. RIVM bestudeerde een twintigtal aangeleverde rapportages (tot en met oktober 2016) en onderschrijft de conclusie dat de concentratie van tritium in het grondwater aan de terreingrens in of na 2018 mogelijk hoger kan worden dan de eerder gestelde grenswaarde van 100 Bq/L. Ook schat RIVM dat de totale nog resterende besmetting waarschijnlijk groter is dan door Sweco en NRG aangegeven. De maximale concentratie aan de terreingrens blijft naar verwachting onder een waarde van enkele duizenden Bq/L. Voor tritium hanteert de World Health Organization (WHO) een richtlijn voor drinkwaterbesmetting van 10.000 Bq/L, ruim hoger dan de nu voor het grondwater aan de terreingrens geschatte maximale waarden. Ook in het ongunstigste scenario blijft de blootstelling voor omwonenden beperkt tot maximaal 10 microsievert per jaar. Maatregelen NRG heeft als beheerder van de HFR maatregelen genomen om de lekkage te stoppen en de besmetting te beteugelen. Op basis van de beschikbare gegevens concludeert het RIVM dat er geen aanwijzingen zijn dat de lekkage nog voortduurt. Er zijn door NRG verschillende alternatieven beschouwd om de concentraties aan de terreingrens nog verder te beteugelen. Omdat de concentraties al laag zijn en er bij omwonenden geen effecten op de gezondheid verwacht worden, lijken deze maatregelen weinig extra effectief. Wel beveelt het RIVM aan dat NRG het monitoring programma op het terrein in stand houdt, omdat het moeilijk gebleken is om de waterstromen op het terrein goed te voorspellen. In aanvulling daarop beveelt het RIVM aan ook juist buiten de terreingrens de besmettingsniveaus te bewaken, bijvoorbeeld in de nabijgelegen sloot. Tritium Tritium is een radioactieve stof die ontstaat door kernreacties in een watergekoelde kernreactor. De stof komt ook in de natuur voor, door reacties van zonnedeeltjes met onze atmosfeer. Tritium wordt gebruikt in noodverlichting in vliegtuigen, en als lichtbron in militaire apparatuur. De straling van tritium is heel zwak en kan niet door de huid dringen. Alleen na opname in het lichaam (vooral door inslikken of inademen) kan het bijdragen aan de stralingsblootstelling van mensen. Tritium vervalt vrij langzaam: na 12 jaar is nog de helft van de originele hoeveelheid over.

Abstract

In 2012 a leakage of radioactive tritium to soil was discovered at the High Flux Reactor (HFR) in Petten. NRG, the HFR-operator, took countermeasures to stop the leakage into the soil. RIVM investigated the radiological consequences for residents in the vicinity of the reactor. Even in very unfavourable scenarios, the exposure of local residents remains limited to a dose that is generally considered insignificant, namely less than 10 microsievert per year. To put things into perspective, this is less than 0.4% of the average amount of radiation that people in the Netherlands are exposed to per year from sources that are largely present in the environment (www.rivm.nl/stralingsbelasting). The leakage of tritium to the soil appears to have stopped, but the concentrations at the edge of the site could increase to higher levels than previously estimated. Continuation of a monitoring programme is therefore deemed advisable.

The above conclusions were the result of an investigation carried out by RIVM for the Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection. The investigation was based on the soil analyses carried out by NRG and the modelling of the groundwater flows by the Sweco firm of consulting engineers.

RIVM has studied 20 reports submitted on the matter (up to and including October 2016) and supports the conclusion that the concentration of tritium in the groundwater on the edge of the site in or after 2018 could possibly exceed the threshold value of 100 Bq/L that was set previously. RIVM also estimates that the total amount of contamination still remaining is probably greater than the amount indicated by Sweco and NRG. However, the maximum concentration at the edge of the site is expected to remain below a few thousand Bq/L. For tritium contamination of drinking water, the World Health Organisation (WHO) applies a guideline of 10,000 Bq/L, which is considerably higher than the estimated maximum concentrations in the groundwater at the edge of the site. Even in the most unfavourable scenario, the exposure of local residents remains limited to a maximum of 10 microsievert per year.

Measures
As the managing authority of the HFR, NRG has taken measures to stop the leakage and control the contamination. Based on the available information, RIVM has concluded that there are no indications that the leakage is still continuing. NRG has considered various options for further limiting the concentrations at the edge of the site. As the concentrations are already low and no effects are to be expected on the health of the local residents, these measures would appear to have little extra effect. However, RIVM recommends that NRG continues monitoring concentrations at the site, as it has proven difficult to provide adequate predictions of the groundwater flows at the site. In addition, RIVM recommends monitoring the levels of contamination just outside the edge of the site, for example in the neighbouring ditch.

Tritium
Tritium is a radioactive compound that results from nuclear reactions in a water-cooled nuclear reactor. The compound also exists in nature, as a result of reactions of solar particles with our atmosphere. Tritium is used in emergency lighting in aeroplanes and as a light source in military equipment. The radiation released by tritium is very weak and cannot penetrate the skin. It can only contribute to the exposure of humans to radiation if it is absorbed into the body, especially after swallowing or inhalation. Tritium decays very slowly; after 12 years, half of the original amount still remains.

Resterend

Grootte
1.07MB