Go to abstract

Samenvatting

Na een jarenlange daling is in 2015 het aantal tuberculosepatiënten in Nederland met 6 procent toegenomen. Er zijn dat jaar in Nederland 867 tbc-patiënten gerapporteerd, ten opzichte van 814 in 2014. De oorzaken zijn de toegenomen instroom van asielzoekers uit landen waar tuberculose veel voorkomt, en een iets hoger aantal autochtone Nederlanders met tbc in 2015. Dit blijkt uit de cijfers over 2015. Het RIVM rapporteert deze cijfers jaarlijks, in aansluiting op het doel van de WHO om tuberculose wereldwijd te elimineren. Tuberculose is een meldingsplichtige infectieziekte die door een bacterie wordt veroorzaakt. Tuberculose kan besmettelijk zijn, bijvoorbeeld als het in de longen zit, maar dat hoeft niet. De besmettelijkste vorm (open tuberculose) kwam in 2015 voor bij een kwart van de patiënten. Bijna driekwart (72 procent) van het totale aantal tbc-patiënten in Nederland komt uit gebieden waar deze bacteriële infectieziekte veel voorkomt, zoals delen van Afrika en Azië. In 2015 was de grootste groep patiënten afkomstig uit Eritrea en Ethiopië. Tuberculose en hiv Een infectie met hiv verhoogt het risico op tuberculose èn tuberculose is vaak het eerste teken van een hiv-infectie. Het is daarom belangrijk om een hiv-infectie zo vroeg mogelijk vast te stellen en te behandelen. Van een groot deel van de tbc-patiënten is onbekend of zij met hiv besmet zijn. Het percentage tbc-patiënten dat getest werd op hiv steeg van 28 in 2008 naar 60 in 2015, maar is nog steeds lager dan de 80 procent die de WHO adviseert. Resultaat van de behandeling Voor de behandeling moeten patiënten een langere periode (vaak zes maanden of meer) tegelijkertijd verschillende medicijnen innemen. Van de tbc-patiënten uit 2014 zonder enkele vorm van resistentie tegen de medicijnen en waarvan het behandelresultaat gerapporteerd is, voltooide 88 procent de behandeling met succes. Dit is iets minder dan in 2013 (91 procent). Van vijf procent is het behandelresultaat nog niet gerapporteerd. De behandelresultaten van 2015 zijn nog niet bekend.

Abstract

After many years of decrease, the number of tuberculosis patients in the Netherlands rose again in 2015 by 6 percent. In that year, 867 TB patients were reported in the Netherlands, compared to 814 in 2014. The causes are the increased influx of asylum seekers from countries where the incidence of TB is high, and a somewhat higher number of native Dutch people with tuberculosis in 2015. This is shown by the figures for 2015. The RIVM reports these figures every year, in accordance with the WHO‘s aim to eliminate tuberculosis worldwide. Tuberculosis is a notifiable infectious disease that is caused by a bacterium. Tuberculosis may be contagious, for example if it is in the lungs, but this is not necessarily so. The contagious form of tuberculosis (open tuberculosis) was seen in a quarter of patients in 2015. Nearly three quarters (72 percent) of the total number of tuberculosis patients in the Netherlands originate from areas where the incidence of this infectious disease is high, such as parts of Africa and Asia. In 2015, the largest group of patients originated from Eritrea and Ethiopia.

Tuberculosis and HIV
An HIV infection increases the risk of tuberculosis, and tuberculosis is often the first sign of an HIV infection. It is therefore important to identify and treat an HIV infection at the earliest possible stage. With regard to a large number of TB patients, it is not known whether or not they are infected with HIV. The percentage of TB patients tested for HIV increased from 28 in 2008 to 60 in 2015, but it is still lower than the 80 percent advised by the WHO.

Result of the Treatment
As a treatment, the patients must take different medicines at the same time for a longer period of time (often for six months or more). Out of the TB patients in 2014 without any form of resistance against the medicines taken and in respect of whom the treatment results were reported, 88 percent completed the treatment with success. This is slightly less than in 2013 (91 percent). For 5 percent, the treatment results have not yet been reported. The treatment results for 2015 are not yet known.