Tuberculosis in the Netherlands 2021

Tuberculosis in the Netherlands 2021

Go to abstract

Samenvatting

In 2021 waren er in Nederland 9 procent meer mensen met tuberculose ( tbc Tuberculose (Tuberculose)) dan in het jaar ervoor: 680 tbc-patiënten ten opzichte van 622 in 2020. Het aantal van 2021 is wel 10 procent lager dan in 2019 (754 patiënten). Daarmee past het aantal patiënten, ondanks de lichte stijging in 2021, bij de ontwikkeling van de afgelopen twintig jaar dat in Nederland steeds minder mensen tuberculose hebben.

Tijdens de uitbraak van het coronavirus in 2020 daalde het aantal patiënten sterker dan in de jaren ervoor. Waarschijnlijk kon de tbc-bacterie zich minder makkelijk verspreiden door de coronamaatregelen, zoals afstand houden of minder contact hebben met andere mensen. Ook de flinke daling van het aantal immigranten en asielzoekers en uitgestelde zorg hebben hier in 2020 invloed op gehad.

In 2021 was het effect van de crisis iets minder groot. Dat jaar kwamen er evenveel nieuwe immigranten en asielzoekers in Nederland als in de jaren vóór 2020. Het aantal tbc-patiënten onder hen was in 2021 hoger (53) dan in 2020 (36). Bij aankomst in Nederland worden nieuwkomers uit landen waar tuberculose veel voorkomt, getest op deze ziekte. Het grootste deel van alle patiënten (82 procent) werd ontdekt nadat ze zelf met klachten naar een dokter gingen. Het is niet bekend of er in 2021, net als in 2020, tijdelijk minder diagnoses zijn gesteld. Bijvoorbeeld doordat mensen vanwege corona minder naar de dokter gingen.

De infectieziekte tuberculose wordt veroorzaakt door een bacterie en kan besmettelijk zijn. Van de tbc-patiënten hadden in 2021 384 tuberculose in de longen en 296 tuberculose buiten de longen. Een vijfde van de patiënten had de besmettelijkste vorm (open tuberculose). Door zo vroeg mogelijk te onderzoeken wie in de omgeving van een patiënt besmet is geraakt (bron- en contactonderzoek), kan worden voorkomen dat meer mensen tuberculose krijgen.

Tuberculose komt vaker voor bij personen die niet in Nederland zijn geboren; in 2021 was dat bij ruim driekwart van de zieken. De meesten kwamen uit Eritrea (65), gevolgd door Marokko (51) en India (50). In Afrika en Azië komt tuberculose veel voor.

Het RIVM rapporteert elk jaar de cijfers over tuberculose om te zien welke effecten maatregelen hebben om tuberculose in Nederland terug te dringen. Deze maatregelen staan beschreven in het Nationaal plan tuberculosebestrijding 2021-2025.

Abstract

In 2021, the number of tuberculosis (TB) patients in the Netherlands rose by 9% compared to the preceding year: up to 680 TB patients from 622 in 2020. However, the 2021 number was 10% lower than the number for 2019 (754 patients). Despite the slight increase in 2021, the number of patients remains consistent with the downward trend in TB cases over the past 20 years.

During the coronavirus pandemic in 2020, patient numbers fell more sharply than in the years prior. This is most likely due to the spread of the TB bacterium being mitigated by the coronavirus measures, such as social distancing and less contact with others. The marked decline in the number of immigrants and asylum seekers and the postponement of care in 2020 also played a role.

In 2021, the effect of the pandemic was less pronounced. That year saw a similar number of new immigrants and asylum seekers entering the Netherlands to the years prior to 2020. The number of TB patients among them was higher in 2021 (53) than in 2020 (36). Newcomers to the Netherlands from countries where TB is common are tested for this disease on arrival. The vast majority of patients (82%) were identified after they went to a doctor with symptoms. It is not known whether the number of diagnoses fell temporarily in 2021, as it did in 2020. A possible reason for this was that people avoided seeing a doctor because of the coronavirus pandemic.

Tuberculosis is an infectious and potentially contagious disease caused by a bacterium. Of those patients who had TB in 2021, 384 had pulmonary TB and 296 had extrapulmonary TB. One-fifth of these patients had the most contagious type (open TB). The spread of TB can be prevented by identifying the number of infections among a patient’s close contacts as soon as possible (through source and contact tracing).

TB is more prevalent among those not born in the Netherlands. In 2021, this was the case for more than three-quarters of all patients. Most patients were born in Eritrea (65), followed by Morocco (51) and India (50). TB is widespread in Africa and Asia.

RIVM reports the number of TB cases each year in order to monitor the effect of measures to reduce the incidence of TB in the Netherlands. These measures are described in the National Tuberculosis Control Plan 2021–2025.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1267 kb