Go to abstract

Samenvatting

Een langdurige infectie met hoog-risicotypen van het Humaan Papillomavirus (hrHPV) kan voorstadia van baarmoederhalskanker veroorzaken. Vroege opsporing van voorstadia van baarmoederhalskanker door hrHPV-screening als primaire test is, goed te organiseren en uit te voeren. Dit blijkt uit een zogeheten uitvoeringstoets naar dit bevolkingsonderzoek, uitgevoerd door het Centrum voor Bevolkingsonderzoek. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gebruikt de toets bij de besluitvorming of het voorgestelde bevolkingsonderzoek wordt ingevoerd. Het voorgestelde bevolkingsonderzoek is bedoeld voor vrouwen van 30 tot en met 60 jaar. Zij worden iedere vijf jaar door de screeningsorganisaties uitgenodigd om bij de huisartsenvoorziening een uitstrijkje te laten maken. Vrouwen die niet reageren, ontvangen een zelfafnameset om zelf lichaamsmateriaal af te nemen. Het afgenomen materiaal wordt getest op de aanwezigheid van hrHPV. Vrouwen van 40 en 50 jaar die hrHPV-negatief getest zijn, krijgen pas na tien jaar een nieuwe uitnodiging. Als hrHPV aanwezig is, wordt gekeken of er ook sprake is van afwijkende cellen (cytologische beoordeling). Afhankelijk hiervan vindt verwijzing naar de gynaecoloog of vervolgonderzoek bij de huisartsenvoorziening plaats. Vrouwen die in aanmerking komen voor vervolgonderzoek, ontvangen een uitnodiging van de screeningsorganisaties. De hrHPV-test en de cytologische beoordeling vinden plaats in een beperkt aantal screeningslaboratoria. Het voorgestelde bevolkingsonderzoek levert extra gezondheidswinst op en de uitvoeringskosten zijn lager dan het huidige bevolkingsonderzoek. De uitvoeringstoets is in samenwerking met de betrokken beroepsgroepen, patiƫntenorganisaties, screeningsorganisaties en andere stakeholders tot stand gekomen. Onder hen is voldoende draagvlak om hrHPV-screening en de zelfafnameset in te voeren. Voor de uitvoeringstoets is in kaart gebracht hoe het primaire proces, de organisatie, het kwaliteitsbeleid, de communicatie, de monitoring en evaluatie ingericht moeten worden. Om het voorgestelde bevolkingsonderzoek in te kunnen voeren, is twee jaar voorbereiding nodig. Het opstellen van de kwaliteitseisen, de aanbestedingen en de ICT-ontwikkelingen zijn belangrijke aandachtspunten in de voorbereiding. Het voorgestelde bevolkingsonderzoek wordt direct volledig ingevoerd. Alle vrouwen die in aanmerking komen voor een uitnodiging, krijgen een hrHPV-test aangeboden. Intensieve monitoring van mogelijke nadelige effecten, zoals overbehandeling, is belangrijk.

Abstract

A lengthy period of infection with a high risk type of the human Papillomavirus (hrHPV) can be the cause of a pre-cancerous stage of cervical cancer. Early detection of a pre-cancerous stage of cervical cancer through hrHPV screening as the primary test, can be organized and carried out. This has become clear from a feasibility study on population screening for cervical cancer which was conducted by the Centre for Population Screening at the National Institute for Public Health and the Environment. The Dutch Minister of Health, Welfare and Sport will use the study in the decision-making process on whether or not the proposed population screening will be implemented.

The proposed population screening is for women aged between thirty and sixty years. They will be invited by the screening organizations to have a cervical smear taken at their GP practice once every five years. Women who do not respond will receive a self-sampling kit so that they can take a sample themselves. The collected material is tested for the presence of hrHPV. Women aged between forty and fifty years who have tested negatively for hrHPV, will subsequently be sent a new invitation for screening after ten years. If hrHPV is found in the sample, then cytology testing will be carried out to see if there are any abnormal cells present. Depending on this result, referral to a gynaecologist will follow or a follow-up consultation with the woman's GP practice. Women who are eligible for follow-up consultations will receive an invitation from the screening organizations. The hrHPV and the cytological tests are done in a limited number of screening laboratories.

The proposed population screening will provide extra health gain for women and the costs of implementation will be lower than those of the current population screening.

The feasibility study was brought about through a collaborative effort involving the professional groups of patient organizations, screening organizations and other stakeholders. Among them there is sufficient support for the implementation of the hrHPV screening and the self-sampling. The feasibility study has documented how the primary process, the organization, the quality policy, the communication, the monitoring and the evaluation must be laid out.

In order to implement the proposed population screening, two years of preparation time is needed. During the preparation phase, special areas of attention will include drawing up the quality requirement, the tendering procedure and the IT technology required.

The proposed population screening will be implemented in its entirety from the start. All women who are eligible for an invitation, will be offered an hrHPV test. Intensive monitoring of any possible negative health effects, such as overtreatment, is an important issue to be considered.

Overig

Grootte
5.11MB