Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport bevat een erratum d.d. 02-10-2017 op de laatste pagina Het RIVM beschrijft jaarlijks de ontwikkelingen binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), zowel inhoudelijk als organisatorisch. Vanaf dit jaar zijn de belangrijkste gebeurtenissen en de ontwikkelingen op het gebied van de vaccinatiegraad gebundeld. Belangrijke gebeurtenissen In 2016 waren er geen opvallende uitbraken van RVP-ziekten. Wel stijgt sinds oktober 2015 het aantal pati├źnten met meningokokkenziekte W, terwijl in het RVP tegen meningokokkenziekte C wordt inge├źnt. Opvallend was het stevige debat dat in november 2016 in diverse media is gevoerd tussen voor- en tegenstanders van vaccinatie. Verder heeft het RIVM factsheets gemaakt voor zowel professionals als het publiek met informatie over vaccinaties tegen ziekten die wel beschikbaar zijn maar niet in het RVP zijn opgenomen. Voorbeelden zijn waterpokken, gordelroos en het rotavirus (www.rivm.nl/vaccinaties). Vaccinatiegraad De vaccinatiegraad, oftewel het aandeel zuigelingen, kleuters en schoolkinderen dat de vaccinaties uit het RVP krijgt, is nog steeds hoog. De vaccinatiegraad voor bof, mazelen en rodehond (BMR) daalt al een paar jaar licht. De norm van 95 procent van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die nodig is om mazelen uit te bannen, wordt in Nederland bij de eerste BMR-vaccinatie niet meer gehaald. Voor de tweede BMR-vaccinatie was dit al langer zo. Ook bij andere vaccinaties in het RVP is een lichte daling te zien. De deelname aan de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker is voor het eerst afgenomen, van 61 naar 53 procent. Een hoge vaccinatiegraad zorgt ervoor dat kwetsbare en (nog) niet gevaccineerde kinderen tegen ziekten worden beschermd (groepsbescherming). Een dalende vaccinatiegraad vergroot de kans dat in de toekomst ziekten zoals mazelen uitbreken.

Abstract

This report contains an erratum d.d. 02-10-2017 on the last page

The RIVM annually describes the developments within the Dutch National Immunisation Programme (NIP), both substantively and organisationally. From this year, the most important events and developments in the field of immunisation coverage have been bundled.

Important events
In 2016, there were no significant outbreaks of NIP diseases. However, since October 2015, the number of meningococcal disease patients by a different serogroup (W) than the serogroup C which is vaccinated against within the NIP, has risen. Striking was the vigorous debate that was conducted in various media in November 2016 between advocates and opponents of immunisation.

Furthermore, the RIVM has made factsheets for professionals as well as the public with information on vaccines against diseases that are available but not included in the NIP. Examples include varicella, herpes zoster and rotavirus (www.rivm.nl/vaccinations).

Immunisation coverage
The immunisation coverage, i.e. the proportion of newborns, toddlers and schoolchildren who receive vaccinations within the NIP is still high. The immunisation coverage for mumps, measles and rubella (MMR) has declined slightly for a few years. The 95 per cent threshold of the World Health Organization (WHO) needed to eliminate measles is no longer achieved in the Netherlands for the first MMR vaccination. For the second MMR vaccination this has been for longer. Also for other NIP vaccinations there is a slight decrease in participation. The participation in HPV vaccination against cervical cancer has decreased for the first time, from 61 to 53 per cent.

A high immunisation coverage ensures that vulnerable and not (yet) vaccinated children are protected against diseases (herd protection). A decreasing immunisation coverage increases the likelihood that diseases such as measles cause outbreaks in the future.

Overig

Grootte
2.31MB