Go to abstract

Samenvatting

Net als in voorgaande jaren is in verslagjaar 2012 de gemiddelde deelname aan alle vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) met 92 tot 99 procent hoog. Uitzondering hierop vormt de deelname aan de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (56 procent). De ondergrens van 95 procent voor de BMR-vaccinatie wordt voor schoolkinderen (de tweede BMR-vaccinatie voor 9- jarigen) nog niet gehaald (93 procent). Zuigelingen halen deze ondergrens wel. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft deze ondergrens bepaald om mazelen wereldwijd te kunnen uitroeien. Dit blijkt uit gegevens van het RIVM over de vaccinatiegraad in Nederland in verslagjaar 2012. Het betreft gegevens over zuigelingen die zijn geboren in 2009, kleuters geboren in 2006, schoolkinderen geboren in 2001 en adolescente meisjes geboren in 1997. Deelname per vaccinatie: Voor zuigelingen lag de deelname aan de BMR-, Hib- en meningokokken Cvaccinatie op 96 procent, en aan de DKTP- en pneumokokkenvaccinatie op 95 procent. De deelname onder schoolkinderen voor DTP en BMR was weer iets hoger dan in verslagjaar 2011 (93 versus 92 procent). De vaccinatiegraad voor adolescente meisjes geboren in 1997, die voor het eerst de HPV-vaccinatie binnen het RVP kregen aangeboden, bedroeg 56 procent. Tijdige en volledige vaccinatie belangrijk: Met vrijwillige vaccinatie wordt in Nederland een hoge vaccinatiegraad bereikt. Dat is nodig om zo veel mogelijk mensen individueel te beschermen. Voor de meeste ziekten in het RVP is het ook van belang om de bevolking als geheel te beschermen tegen uitbraken (groepsimmuniteit). Om de Nederlandse kinderen tijdig en volledig te vaccineren blijven continue aandacht en gezamenlijke inspanning nodig van alle bij het Rijksvaccinatieprogramma betrokken partijen.

Abstract

Just like previous years, at national level for year of report 2012, the average participation for all vaccinations included in the National Immunization Programme (NIP) is with 92 to 99% high. Exception is the participation for HPV vaccination against cervical cancer (56%). The lower limit of 95% for the MMR vaccination was not yet reached for schoolchildren (the second MMR vaccination for 9 year olds; 93%). However, babies do reach this lower limit. The World Health Organization (WHO) has determined this lower limit to be able to eliminate measles worldwide.

The above results are stated in a report by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) on the vaccination coverage in the Netherlands in year of report 2012. Included in the report is data on babies born in 2009, young children born in 2006, schoolchildren born in 2001 and adolescent girls born in 1997.

Participation per vaccination:
For babies, the participation for the MMR, Hib and meningococcal C vaccination was 96%, for the DTaP-IPV and pneumococcal vaccination 95%. The participation among schoolchildren for DT-IPV and MMR was again somewhat higher than in the year of report 2011 (93% versus 92%). The immunization coverage for adolescent girls born in 1997, who were offered HPV vaccination within the NIP for the first time, was 56%.

Vaccination on time and in full important:
With voluntary vaccination, a high vaccination coverage is reached in the Netherlands. High levels of immunization are necessary in order to protect as many people individually as possible. For most target diseases in the NIP it is also important to protect the population as a whole against outbreaks (group immunity). To ensure that children in the Netherlands are vaccinated on time and in full, continuous efforts need to be made by all parties involved in the National Immunization Programme (NIP).

Overig

Grootte
1.05MB