Go to abstract

Samenvatting

De van nature aanwezige achtergrond aan ioniserende straling varieert als functie van tijd en plaats. Deze variaties en de onderliggende processen zijn nauwkeurig onderzocht en beschreven. Het onderzoek is voor een belangrijk deel gebaseerd op de analyse van data afkomstig van het Landelijk Meetnet voor Radioactiviteit (LMR). De externe straling in het buitenmilieu wordt voornamelijk bepaald door kosmische straling, (natuurlijke) radioactiviteit in en op de bodem en natuurlijke radionucliden in de atmosfeer, voornamelijk Rn-222 en kortlevende vervalprodukten. Met behulp van een Geografisch Informatiesysteem (GIS) is de plaatsafhankelijkheid van het terrestrische stralingsniveau in kaart gebracht. Verder is een methode beschreven om op basis van drie goed bekende parameters de tijdsvariatie in het externe stralingsniveau tot binnen een kleine onzekerheidsmarge te kunnen berekenen. Met de beschreven techniek kunnen kleine afwijkingen in het stralingsniveau (bv. door industriele activiteiten of radiologische ongevallen) in een vroeg stadium worden opgespoord. De concentratie van Rn-222 en vervalprodukten in de buitenlucht vertoont grillige tijdspatronen. Gemiddelde waarden tonen echter een duidelijke seizoensafhankelijkheid en, in de zomerperiode, een dagelijkse oscillatie. Verder zijn correlaties gevonden tussen de concentratie van Rn-222 (dochters) enerzijds en de vertikale atmosferische menging, de windrichting en -snelheid, de atmosferische druk (bij verschillende windrichtingen), de luchtvochtigheid en de mate van regenval anderzijds. Tenslotte zijn de resultaten beschreven van een model dat op continentale schaal de verspreiding van Rn-222 berekent.

Abstract

The natural background of ionising radiation varies in space and time. These variations and the underlying processes are thoroughly investigated and described. A major part of the study is based on an analysis of data obtained from the Dutch 'National Radioactivity Monitoring Network (NRM)'. Outdoor external radiation levels are due to cosmogenic radiation, (natural) radioactivity in and on top of the soil and natural radionuclides in the air, the latter dominated by Rn-222 and short-lived decay products. The spatial variation in the terrestrial radiation level has been mapped, using a Geographical Information System (GIS). It is further shown that most of the temporal variations in the external radiation level are explained by three time-varying parameters, all of them readily available in practice. Based on these results, a compensation method for the natural radiation background was developed that can be used to identify unusual events, for instance, a radiological accident. Time-series of airborne concentrations of Rn-222 and decay products show capricious patterns. Averaged values, however, reveal a seasonal trend, as well as a diurnal oscillation in the summer period. A correlation was found between Rn-222 (progeny) on one hand, and the vertical atmospheric mixing, the wind velocity, the humidity of the air and the precipitation rate on the other hand. Finally, results are presented of model calculating the dispersion of outdoor Rn-222 on a continental scale.

Overig

Grootte
0MB