Greening via microbial plant protection products : Exploration of obstacles and possible solutions

Greening via microbial plant protection products : Exploration of obstacles and possible solutions

Go to abstract

Samenvatting

Microbiële gewasbeschermingsmiddelen kunnen bijdragen aan groene, duurzame gewasbescherming in land- en tuinbouw. Deze middelen bestaan uit bacteriën, schimmels en virussen en kunnen insecten en plantenziekten in gewassen bestrijden zonder ziektes te veroorzaken. Ze brengen weinig risico's mee voor mens en milieu en laten geen resten achter in voedsel. Ze worden echter nog weinig gebruikt. Het RIVM heeft, op basis van interviews met stakeholders en een literatuurstudie, in kaart gebracht welke belemmeringen zorgen voor het geringe gebruik en welke oplossingsrichtingen daarvoor mogelijk zijn. Er zijn in Europa nog te weinig microbiële middelen beschikbaar. Om dit op te lossen kan van de middelen die buiten Europa op de markt zijn, worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn om ze voor de Nederlandse land- en tuinbouw te gebruiken. De middelen die wel beschikbaar zijn worden nog weinig gebruikt doordat telers en adviseurs te weinig weten over deze middelen. Dit probleem kan worden opgelost door onderwijsprogramma's te ontwikkelen voor opleidingen en de spuitlicentie. Verder richt het onderzoek naar microbiële middelen zich te weinig op ziekten en plagen in grote teelten. Deze problemen kunnen het beste worden opgelost wanneer onderzoekers, telers en bedrijven op dit gebied gaan samenwerken. Verder zijn de EU-richtsnoeren voor de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen onvoldoende toegespitst op microbiële middelen. Een impuls is gewenst om een specifiek EU-richtsnoer voor microbiële middelen te ontwikkelen.

Abstract

Microbial plant protection products (microbial PPPs) can contribute to green and sustainable solutions for crop protection in the agricultural and horticultural sector. These agents include bacteria, moulds, and viruses, and they can be used to protect crops against insects and diseases without themselves causing any diseases. They pose few risks to human beings and the environment and do not leave residues behind in food. However, their use is still quite limited. Based on interviews with stakeholders and a literature study, RIVM has made a survey of the obstacles that limit their use as well as the possible solutions to removing these obstacles.

There are still too few microbial PPPs available in Europe. In order to solve this problem, a study could be carried out to determine which of the microbial PPPs that are available on the market outside of Europe could be suitable for use in the Dutch agricultural and horticultural sector. The microbial PPPs that are available are still being used to only a limited extent, as growers and consultants do not know enough about these microbial PPPs. This problem can be solved by developing training programmes for training modules and the spraying licence.

In addition, the research being carried out into microbial agents is not sufficiently focused on diseases and pests that affect major crops. These problems can best be solved via collaboration between researchers, growers, and companies. In addition, the EU guidelines for the assessment of plant protection products are not sufficiently focused on microbial agents. The EU should be encouraged to develop a specific EU guideline for microbial agents.

Overig

Grootte
870KB