Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft een methode ontwikkeld die gebruikt kan worden om delen van bovengrondse 150 kV- en 110 kV-hoogspanningsverbindingen te selecteren die voor verkabeling in aanmerking komen (de zogeheten longlist). Aanvullend is een methode ontwikkeld om - binnen deze longlist - aan te geven welke delen van deze verbindingen prioriteit hebben (shortlist). De methode is in samenwerking met netbeheerder TenneT, bureau 'Landschap in Verandering' en de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en Infrastructuur en Milieu (IenM) tot stand gekomen. Van uitruilbeginsel naar meerjaren verkabelingsprogramma: De hiervoor genoemde methode komt voort uit het zogeheten uitruilbeginsel. Aan de basis hiervan ligt het besluit van de voormalige minister van Economische Zaken uit 2009 dat het aantal kilometers bovengrondse hoogspanningsverbinding niet mag toenemen. Dat betekent dat voor elke nieuwe, bovengrondse hoogspanningsverbinding met een spanning van 220 kV of hoger, een even lang deel van bestaande hoogspanningsverbindingen van 150 kV of 110 kV ondergronds moet worden gebracht (verkabelen). Inmiddels heeft de minister van EL&I voorgesteld om 150 kV- en 110 kV-verbindingen nabij woningen te verkabelen, het zogeheten meerjaren verkabelingsprogramma. Het uitruilbeginsel gaat op in dit programma. Beleidsmatige keuzen: De ontwikkelde methode weegt verschillende aspecten zoals wonen, natuur, landschap en verstedelijking tegen elkaar af. Het gewicht dat elk aspect daarbij krijgt, vergt beleidsmatige keuzen die in het meerjaren verkabelingsprogramma gemaakt moeten worden.

Abstract

RIVM has developed a method that can be used to select parts of 150 kV and 110 kV overhead power lines that qualify for undergrounding (the so called longlist). Additionally, a method has been developed to indicate - within this long list - which parts of these connections have priority (shortlist). The method has been developed in collaboration with grid company TenneT, office 'Landschap in Verandering' and the Ministries of Economic Affairs, Agriculture and Innovation (EL&I) and Infrastructure and the Environment (IenM).`

From 'exchange principle' to 'long-term undergrounding program':
The before mentioned method stems from the so-called 'exchange principle'. The basis for this principle is the decision of former Minister of Economic Affairs in 2009 not to increase the number of kilometers of overhead power lines. As a consequence every new overhead power line with a voltage of 220 kV or higher, an equal length of existing power lines of 150 kV or 110 kV shall be undergrounded. Meanwhile, the Minister of EL&I proposed to underground 150 kV and 110 kV overhead power lines near homes, the so called 'long-term undergrounding program'. The exchange principle will be absorbed into this program.

Policy-related choices:
The method developed weighs up various aspects such as housing, nature, landscape and urbanization against each other. The weight given to each aspect, requires policy choices that have to be made in the long-term undergrounding program.

Overig

Grootte
1.61MB