Initial study for a cut off distance in the calculations of deposition from projects

Initial study for a cut off distance in the calculations of deposition from projects

Go to abstract

Samenvatting

Bij projecten, zoals de aanleg en het gebruik van een nieuwe weg, stal of fabriek, komt stikstof vrij. De stikstof verspreidt zich in de omgeving: een deel valt dichtbij de bron op de bodem maar het grootste deel pas na tientallen kilometers. Naarmate de afstand toeneemt, wordt de depositie steeds lager maar verspreidt hij zich wel over een steeds groter grondoppervlak. Om stikstofgevoelige natuur in de omgeving niet te belasten moet een vergunning voor het project worden aangevraagd. Hierbij wordt gekeken tot welke afstand een project nog bijdraagt aan de neerslag van stikstof in de natuur.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft het RIVM gevraagd of er een maximale afstand kan worden bepaald tot waar de depositie van een project kan worden berekend (een afstandsgrens). Er blijken geen wetenschappelijke argumenten te zijn die tot één maximale afstandsgrens leiden. Beleidsmatige keuzes zijn nodig om te bepalen na welke afstand de overheid wil stoppen met rekenen.

Het RIVM reikt beleidsmakers wel een aantal aanknopingspunten aan om deze afstand te kiezen. Een voorbeeld is de locatie tot waar stikstof van een project daadwerkelijk te meten is. Een ander aanknopingspunt is de maximale afstand tot waarop een model is gevalideerd.

De stikstofdepositie in Nederland en de Natura 2000-gebieden wordt berekend met modellen van het RIVM. Het is namelijk heel moeilijk om de depositie op grotere afstanden van de bron te meten. De modellen zijn gebaseerd op natuurkundige wetten, zoals weersomstandigheden, of op de manier waarop stoffen zich in de lucht verspreiden. Beleidsmakers uit veel landen in de wereld gebruiken deze modellen.

Aanleiding voor de vraag van LNV is een advies van het Adviescollege Hordijk Meten en Berekenen (de ‘commissie-Hordijk’). Dit Adviescollege constateerde in 2020 dat de berekening van de stikstofdepositie voor de vergunningverlening van projecten niet in balans is. Voor wegverkeer wordt een afstandsgrens gebruikt van 5 kilometer om een vergunning te verkrijgen. Voor de overige bronnen, zoals landbouw en industrie, geldt er nu geen afstandsgrens.

Abstract

Projects such as the construction and use of a new road, stable, or factory result in nitrogen emissions. The nitrogen disperses in the surrounding area: part is deposited on the soil in the vicinity of the source, but the largest part is deposited after a distance of tens of kilometres. As the distance from the source increases, the amount deposited decreases but the soil area affected increases. In order to avoid negative effects on surrounding natural areas that are vulnerable to nitrogen, a permit has to be requested for the project. Within that framework, an assessment is made of the maximum distance at which a project still contributes to the deposition of nitrogen in nature.

The Ministry of Agriculture, Nature, and Food Quality has asked RIVM if it is possible to determine a maximum distance up to which the deposition from a project can be calculated (cut off distance). As it turns out, there are no scientific grounds on the basis of which a maximal cut off distance can be determined. Policy choices have to be made to determine at which maximum distance the government wishes to stop calculating.

However, RIVM can provide policymakers with a number of suggestions for choosing such a cut off distance. One possibility is to choose the distance up to which nitrogen emissions from a project can actually be measured. Another possibility is the maximum distance up to which a model has been validated.

The nitrogen deposition in the Netherlands and the Natura 2000 areas is calculated using RIVM models. This approach is used because it is actually very difficult to measure deposition at larger distances from the source. The models are based on the laws of physics, such as weather conditions or the manner in which substances disperse in the atmosphere. Policymakers from many countries all over the world use these models.

The request from the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality was triggered by a recommendation from the Hordijk Advisory Committee on Measurements and Calculations (the Hordijk Committee). In 2020, the Advisory Committee noticed that the calculation of the nitrogen deposition for granting a permit for projects is not consistent. For road traffic, a maximum distance of 5 km is used for granting a permit. For the other sources, such as agriculture and industry, no maximum distance is presently applicable.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Resterend

Grootte
798 kb