Exploring Green Deal Sustainable Care Monitoring Options

Exploring Green Deal Sustainable Care Monitoring Options

Go to abstract

Samenvatting

De Green Deal Duurzame Zorg (GDDZ) is een Nederlands initiatief om de zorg minder belastend voor het milieu te laten zijn. Ruim 200 partijen in de zorg, zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen, hebben zich hierbij aangesloten. Zij hebben vier thema’s bepaald: minder CO2-uitstoot (pijler 1), minder afval produceren en materialen en producten meer hergebruiken (pijler 2), zorgen dat er minder medicijnresten in afvalwater terechtkomen (pijler 3), en een gezondere omgeving in de zorg (pijler 4). Het ministerie van VWS wil weten hoe groen de zorg nu is. Om dat aan te kunnen geven moeten per pijler de resultaten in beeld worden gebracht. Het RIVM heeft nu met experts verkend wat daarvoor nodig is.

Uit deze verkenning blijkt dat zorginstellingen in Nederland door de Green Deal Duurzame Zorg bewuster zijn geworden van duurzame zorg en eraan willen bijdragen. Op dit moment is het lastig om concreet aan te geven wat er tot nog toe precies is bereikt. Om beter te kunnen zien wat wel en niet werkt, willen de aangesloten partijen per pijler benoemen wat ze op nationaal niveau willen bereiken (hoofddoelen) en welke afspraken daarvoor nodig zijn. Dit maakt zichtbaar welke thema’s als eerste moeten worden aangepakt en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Ook willen de partijen samen bepalen welke informatie nodig is om de ontwikkeling in de verduurzaming te kunnen volgen (indicatoren).

De doelen, afspraken en indicatoren maken het mogelijk dat alle aangesloten partijen op dezelfde manier gaan werken. Daardoor kunnen ze informatie delen, elkaar beter begrijpen en dus sneller van elkaar leren. Monitoring is nodig om op de langere termijn de impact hiervan te kunnen inschatten. Dan kan de slag om de zorgsector duurzaam te maken zo effectief mogelijk worden georganiseerd. Bovendien kan de administratieve last kleiner worden voor zorginstellingen die er al mee bezig zijn. Tot slot maakt een overzichtelijk format het aantrekkelijker voor nieuwe partijen om ook aan de slag te gaan met verduurzaming.

Het thema CO2-uitstoot valt buiten de scope van deze verkenning, omdat hier landelijk een monitoringsprogramma voor wordt opgezet. Waar nodig verwijzen we er in de verkenning wel naar.

Abstract

The Green Deal Sustainable Care (GDDZ) is a Dutch initiative to reduce the impact of health care on the environment. More than 200 parties in the care sector, such as hospitals and nursing homes, have signed the Deal. They have laid down four themes: to reduce CO2 emissions (pillar 1), to produce less waste and reuse more materials and products (pillar 2), to ensure that less residual medicine finds its way into waste water (pillar 3) and to realise a healthier environment in care institutions (pillar 4). The Ministry of Health, Welfare and Sport (VWS) is keen to know how ‘green’ care currently is. In order to be able to measure this, the results for each pillar must be demonstrated. RIVM and various experts have now explored what is necessary to achieve this.

This exploratory study shows that, as a result of the Green Deal Sustainable Care, care institutions in the Netherlands have become more aware of sustainable care and are committed to contributing to it. Currently, it is difficult to assess the specific impact of the Green Deal. The signatories want to identify together what they hope to achieve at the national level (main objectives) for each pillar so that they are better able to see what works and what does not, as well as the necessary agreements. This will make clear which of the themes must be tackled first and the measures needed to do so. The parties in question also jointly wish to determine the information required to be able to monitor the developments in sustainability (i.e. indicators).

Objectives, agreements and indicators will enable them to work in the same way and, as a result, share information and understand one another better; this will, in turn, mean that they can learn faster from one another. Also, monitoring is necessary to estimate long-term impacts. Working to make the care sector sustainable can then be organised as effectively as possible, which would, moreover, reduce the administrative burden for the care institutions already contributing. In conclusion, a clear format would make it more attractive for new parties to sign up to the Deal.

The theme ‘reducing CO2 emissions’ falls outside the scope of this exploratory study because a national monitoring programme is to be set up for this. Where necessary, we refer to this in the study.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
822 kb