Go to abstract

Samenvatting

In de buurt van transformatorhuisjes, ondergrondse kabels en huishoudelijke apparaten heeft het RIVM verkennende metingen van het magnetische veld uitgevoerd. De metingen zijn op verzoek van de GGD'en verricht en dienen als achtergrondinformatie om vragen van burgers te beantwoorden. Bovendien zijn protocollen ontwikkeld om de GGD'en te ondersteunen bij de uitvoering van metingen. De sterkte van het magnetische veld in de buurt van transformatorhuisjes en kabels neemt af met de afstand. Daarnaast hangt het veld af van de sterkte van de stroom op het tijdstip van de meting. Ook is de manier waarop de kabels in de grond liggen van invloed op de veldsterkte. De metingen zijn daarom niet representatief voor ogenschijnlijk vergelijkbare situaties. Dat geldt ook voor de veldsterkte van huishoudelijke apparaten, omdat het type en de leeftijd van het apparaat van invloed zijn op de veldsterkte. Wel geven de metingen een beeld van de ordegrootte van de veldsterkte op verschillende afstanden van deze bronnen. Voorafgaand aan de metingen is geinventariseerd welke gegevens over de sterkte van het magnetische veld in veelvoorkomende situaties beschikbaar waren. Voor bovengrondse hoogspanningslijnen bleek voldoende in kaart gebracht welke veldsterkten op diverse afstanden van de lijnen optreden. Voor ondergrondse hoogspanningskabels, transformatorhuisjes, huishoudelijke apparatuur en de veldsterkten in woningen, bleken gegevens schaars of verouderd.

Abstract

RIVM performed pilot measurements of the magnetic field in the neighbourhood of transformer houses, underground cables and household appliances. The measurements were made at the request of the Municipal Public Health Services (GGD) and should provide the GGD with background information for answering questions from citizens. Measurement protocols were also developed to assist the GGD in carrying out future measurements.
The strength of the magnetic field in the vicinity of transformer houses and underground cables decreases with distance and is dependent on the strength of the current at the time of the measurement. The strength of the current is proportional to the amount of electricity used. The arrangement of the cables in the ground also affects the strength of the magnetic field. Consequently, the pilot measurements cannot be considered to be representative of apparently similar situations. The same is true for the magnetic field of household appliances, since both the type and age of the appliance affect the strength of the field. The results do, however, indicate the order of magnitude of the strength of the magnetic field at various distances from sources of magnetic fields.
Prior to the measurements being performed, an inventory was made of currently available data on the strength of the magnetic field in common everyday situations. For overhead power lines, there was sufficient information on the strengths of the field at various distances from the lines. In contrast, data were scarce or outdated for underground cables, transformer houses, household appliances and field strengths in dwellings.

Resterend

Grootte
962KB