Health research options around wind turbines explored

Health research options around wind turbines explored

Go to abstract

Samenvatting

Voor vragen en antwoorden ga naar: Vragen over verkenning vervolgonderzoek

Mensen die in de buurt van windturbines wonen, maken zich zorgen over hun gezondheid. Bijvoorbeeld over effecten van het geluid van de wieken of van de slagschaduw. Het RIVM heeft de mogelijkheden verkend voor onderzoek naar gezondheidseffecten van windturbines in Nederland. Hiervoor is de inbreng gebruikt van organisaties die bij dit onderwerp betrokken zijn, zoals organisaties van omwonenden, de GGD en provincies. Het onderzoek is in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gedaan. Het ministerie zal op basis hiervan kiezen welk onderzoek wordt uitgezet.

Het blijkt mogelijk en nuttig om gezondheidsonderzoek te doen. Keuzes voor de opzet ervan zijn afhankelijk van de vraag, en hoe snel een antwoord nodig is . Ook is op een rij gezet welk onderzoek nodig is voor de kennis die nog ontbreekt.

Het RIVM heeft eerst de belangrijkste vragen in kaart gebracht: kunnen windturbines bij omwonenden gezondheidseffecten veroorzaken, en zo ja welke, hoe ontstaan deze, en hoeveel mensen hebben er last van. Per vraag is aangegeven met welke soorten onderzoek hij kan worden beantwoord en wat de voor- en nadelen daarvan zijn.

Een van de onderzoeksmogelijkheden is om de gezondheid van een grote groep mensen meerdere jaren te volgen. Ook kan juist in de tijd worden teruggekeken of bepaalde gezondheidsklachten vaker voorkwamen in de omgeving van windturbines. Daarnaast is het mogelijk om een vast panel van mensen die dicht bij windturbines wonen, regelmatig te laten doorgeven of ze gezondheidsklachten hebben. Tot slot kan worden onderzocht of er samenhang is tussen een blootstelling en een gezondheidsprobleem op dat moment.

Eerder onderzoek maakte al duidelijk dat bepaalde kennis nog ontbreekt over gezondheidseffecten. Hinder is een bewezen effect, maar voor andere effecten, zoals slaapverstoring, is niet genoeg wetenschappelijk bewijs. Ook is niet duidelijk hoe het specifieke geluid van windmolens bij omwonenden in kaart kan worden gebracht. Ten slotte is niet bekend bij welke geluidniveaus en op welke afstanden in Nederland gezondheidseffecten kunnen ontstaan.

Abstract

People who live in the vicinity of wind turbines are concerned about their health. Their concerns centre on such things as the effects of the noise made by the blades or the effects of the shadow flicker. RIVM has explored the possibilities in terms of researching the health effects of wind turbines in the Netherlands. To this end, input was sought from organisations involved in this topic, such as local residents’ organisations, the Municipal Public Health Service (GGD) and provincial executives. The research was commissioned by the Ministry of Economic Affairs and Climate Policy. Based on the research, the Ministry will decide what research is to be conducted.

It turns out that health research will be both possible and useful. Decisions regarding the design of such research will depend on the question and how soon an answer is required. The types of research required were also identified to ensure that gaps in our existing knowledge are adequately covered.

RIVM started by charting the most important questions: can wind turbines have adverse effects on local residents’ health, and if so, how does this happen and how many people are affected? For each question RIVM specified the types of research that will be able to provide an answer, as well as the pros and cons thereof.

One of the research options is to monitor the health of a large group of people over several years. Another is a retrospective study looking at whether there is an increased incidence of certain health problems in the vicinity of wind turbines. Yet another option is to get a panel of people who live near wind turbines to regularly self-report any health problems they have. Lastly, we could look for any correlation between exposure and current health issues.

Previous research has already revealed gaps in our knowledge on health effects. Nuisance is a proven effect, but there is insufficient scientific evidence with regard to other effects such as disturbed sleep. Nor is it clear how the specific noise generated by wind turbines can be studied among local residents. And finally, we do not know at what levels of noise and at what distances in the Netherlands adverse effects on health might arise.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM