Go to abstract

Samenvatting

Ongeveer 80 procent van de scholen geeft aan dat zij de afgelopen jaren meer aandacht aan gezonde voeding hebben besteed. Ook is het voedingsaanbod op school verbeterd: in de kantines worden bijvoorbeeld meer gezonde producten (uit de Schijf van Vijf) aangeboden dan ongezonde, zoals snacks en frisdrank. Wel is het aanbod in de fris- en snackautomaten duidelijk ongunstiger dan in de kantine. Om het voedingsaanbod te verbeteren kunnen gezondere keuzes in het assortiment worden opgenomen, bijvoorbeeld door wit brood te vervangen door volkoren brood, en drinkwatervoorzieningen worden aangeboden, zoals een waterkoeler of een kraan buiten het toilet. Dit blijkt uit een onderzoek van het RIVM dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hiervoor hebben 361 vestigingen van scholen in het voortgezet onderwijs en 88 vestigingen van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) een online-vragenlijst ingevuld. Behalve het voedingsaanbod zijn andere aspecten belangrijk voor een gezonde voedingsomgeving op school zoals aandacht voor voeding tijdens de lessen, de uitstraling van de kantine en het schoolbeleid. Bij 90 procent van de middelbare scholen en 70 procent van de mbo- scholen die aan dit onderzoek meededen, maakt informatie over gezonde voeding deel uit van het lesprogramma of projecten. Verder stimuleren bijna alle geraadpleegde scholen een betere voedingskeuze op school door bijvoorbeeld gezondere producten op zichtbare plaatsen en goedkoper aan te bieden dan ongezonde. Ongeveer de helft van de scholen heeft afspraken over een gezond voedingsaanbod binnen school schriftelijk vastgelegd in beleid. Met eetfaciliteiten buiten de school, zoals een snackkar, supermarkt of snackbar, maakt minder dan 5 procent van de scholen afspraken over de verkoop van producten aan scholieren. De afgelopen jaren zijn diverse programma's uitgevoerd om het voedingsaanbod op scholen te verbeteren. Voorbeelden zijn Programma De Gezonde Schoolkantine, de Gezonde School aanpak (inclusief het vignet Gezonde School) en het Handvest 'Gezonder voedingsaanbod op scholen'. Scholen die aan zo'n programma deelnemen blijken een gezondere voedingsomgeving te hebben. Ze geven zelf aan dat dat, behalve door eigen initiatieven, komt door hun deelname aan een programma.

Abstract

According to 80% of the schools, attention for nutrition increased in recent years. Furthermore, the food supply available at schools improved; e.g. more healthy products (products included in the Dutch nutrition wheel) than unhealthy products (e.g. snacks and sodas) were available at school canteens. Compared to school canteens, the food assortment available in vending machines is less favourable. Improvements can be achieved by including healhier options, for example replacing white bread with wholemeal bread, and by offering free drinking water via a watercooler or tap outside of the lavatories. This is based on a study carried out by the RIVM, commissioned by the Ministry of Health, Welfare and Sports. A total of 361 secondary schools and 88 vocational schools participated by submitting an online questionnaire. Apart from the food supply, other aspects, such as nutrition education, school policy regarding nutrition, and the atmosphere of the canteen can support a healthy food environment at schools. Nutrition education is part of the curriculum or projects at 90 percent of the participating secondary schools and 70 percent of vocational schools. Almost all schools take measures that support healthy food choice, for example by placing healthy foods at visible places or by offering them at a reduced price. Criteria for the healthiness of the food supply within the school are laid down in writing by almost fifty percent of the schools. Less than 5 percent of schools has agreements about sales of foods to pupils with eating facilities outside the school such as supermarkets or fast food outlets. In recent years, several programs aimed at improving the food environment at schools were executed. Examples are the Program Healthy School Canteens, the Healthy School approach (including Healthy School vignette), and the charter 'Healthier food supply at schools'. The food environment at schools that participated in such a program is generally healthier. Schools indicate that, besides their own initiative, this is a result of participating in these programs.

Resterend

Grootte
588KB