NPA progress report

NPA progress report

Go to abstract

Samenvatting

De meer dan 70 partijen die eind 2018 het Nationaal Preventieakkoord (NPA) hebben afgesloten, zijn in 2019 met het overgrote deel van de afspraken aan de slag gegaan. Binnen alle drie de deelakkoorden is het grootste gedeelte van de afspraken in 2019 in uitvoering (62% voor roken, 80% voor overgewicht en 65% voor problematisch alcoholgebruik). Veel andere afspraken zijn in voorbereiding (14% voor roken, 17% voor overgewicht en 20% voor problematisch alcoholgebruik). Een klein deel van de afspraken (2%-5%) was eind 2019 al afgerond. Het deel van de afspraken dat eind 2019 nog niet was gestart, is ook klein: 8% voor roken, 0% voor overgewicht en 10% voor problematisch alcoholgebruik. Met het NPA willen het ministerie van VWS en meer dan 70 partijen bijdragen aan een gezonder Nederland. Zij willen dat in 2040 minder mensen roken, minder mensen overgewicht hebben en minder mensen problematisch alcohol gebruiken. Vanaf 2010 is een daling te zien in het aantal volwassen Nederlanders die roken naar 22% in 2019. De ambities is dat in 2040 maximaal 5% van de volwassen Nederlanders nog rookt. Voor overgewicht is het doel om het aantal mensen met overgewicht terug te brengen tot minder dan 40% in 2040. In 2019 was het percentage volwassenen met overgewicht met 50% ongeveer gelijk aan dat van 2018. In 2019 dronk 9% van de volwassen Nederlanders overmatig en 9% zwaar. Het streven is dat zowel voor overmatig als voor zwaar drinken in 2040 is gedaald naar maximaal 5%. In het NPA is afgesproken dat het RIVM ieder jaar verslag zal uitbrengen over de uitvoering van de gemaakte afspraken van het NPA. Door middel van een gericht en herhaalde uitvraag bij alle deelnemende partijen is zo veel mogelijk concrete en cijfermatige voortgangsinformatie verzameld. De rapportage richt zich vooral op doelen die in 2020 bereikt moeten worden. In alle deelakkoorden is het voor een deel van de doelstellingen en afspraken onduidelijk wanneer de activiteiten plaatsvinden, door welke partij het uitgevoerd wordt of wat de concrete uitkomst is. Met name voor dit soort afspraken was de aangeleverde informatie over de voortgang van de afspraken niet altijd cijfermatig of concreet. Hierdoor, maar ook omdat de uitvoering van de afspraken binnen het NPA pas een jaar onderweg is, zegt de voortgang over 2019 nog niets over het al dan niet behalen van de ambities in 2040.

Abstract

Over 70 parties signed the National Prevention Agreement (NPA) at the end of 2018. In 2019 they started implementing most of the actions agreed in the NPA. Within all three of underlying sub-agreements, most actions were in progress in 2019 (62% for smoking, 80% for being overweight, and 65% for problematic alcohol sonsumption). Many of the other actions agreed upon were in preparation (14% for smoking), 17% for being overweight, and 20% for problematic alcohol consumption). A small number of actions (2%-5%) had already been completed by the end of 2019. The number of actions that had not yet been started at the end of 2019 was also small: 8% for smoking, 0% for being overweight, and 10% for problematic alcohol consumption.

Through the NPA, the Ministry of Health, Welfre and Sport and the signing parties aim to contribute to better public health in the Netherlands. Their goal is to ensure that in 2040 fewer people smoke, are overweight or consume alcohol problematically. The number of adults who smoke has decreased since 2010 to a level of 22% in 2019. The ambition is to reduce this numer to a maximam of 5% in 2040. With regard to being overweight, the ambition is to reduce the number of adults who are overweight to less than 40% in 2040. The percentage of overweight adults in 2019 was 50%, which is approximately the same as in 2018. In 2019, 9% of adults consumed excessive amounts of alcohol, and 9% were heavy drinkers. The ambition is to reduce this number to a maximum of 5% in 2040, both for excessive alcohol consumption and for heavy drinking.

In the NPA, it was agreed that RIVM will provide an annual report on the progress of the actions agreed in the NPA. Specific and quantitative information on the progress of the actions was collected in a targeted and repeated survey conducted among all the signing parties. The report focuses primarly on goals that are to be realized in 2020.

All sub-agreements contain some actions for which it is unclear what the exact goal is, when the goal is to be realized, who the responsible party is, or what the specific result will be. In particular with regard to such actions, the information provided about the progress being made was not always quantitative of specific. As a result, but also because the implementation of the actions agreed in the NPA only started a year ago, the progress made over 2019 does not yet justify any conclusions with regard to realizing the ambitions for 2040.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
2467 kb