Go to abstract

Samenvatting

In de Klei- en Veenregio, gelegen in West- en Noord-Nederland, is de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater van landbouwbedrijven gemiddeld lager dan de nitraatnorm. In de Zand- en Lössregio van Nederland ligt deze concentratie in het bovenste grondwater gemiddeld gezien boven deze norm. De verschillen tussen de regio's worden mede bepaald door verschillen in het vermogen van de bodem om nitraat af te breken. In de Zandregio (Noord-, Oost- en Zuid-Nederland) is, als gevolg van het mestbeleid, de nitraatconcentratie tussen 1992 en 2002 aanzienlijk gedaald, waarna deze lijkt te zijn gestabiliseerd. Dit blijkt uit de RIVM-bijdrage aan de vierjaarlijkse evaluatie van de Meststoffenwet. De Meststoffenwet is de nationale uitwerking van de Europese Nitraatrichtlijn uit 1991 en heeft als doel de waterkwaliteit op landbouwbedrijven te verbeteren. De grootste daling in het bovenste grondwater van de Zandregio heeft plaatsgevonden bij de melkveebedrijven. Op deze bedrijven is de nitraatconcentratie nu het laagst van alle bedrijfstypen in de Zandregio en voldoet 55% van de bedrijven aan de nitraatnorm. Van de akkerbouwbedrijven in de Zandregio voldoet 21% aan de norm, voor hokdierbedrijven is dit 23% terwijl van de overige bedrijven 41% de norm haalt. Voor slootwater geldt dat in de winter de toetswaarde voor stikstof in alle regio's gemiddeld gezien wordt overschreden. In de zomer is de stikstofconcentratie lager en is deze alleen nog in de Zandregio gemiddeld hoger dan de toetswaarde. De fosfaatconcentratie is het hoogst in de zomer, de toetswaarde van fosfaat wordt dan gemiddeld gezien overschreden in de Veen- en Kleiregio maar niet in de Zandregio.

Abstract

In the Clay and Peat region, located in western and northern Netherlands, the average nitrate concentration in shallow groundwater is below the nitrate standard. In the Sand and Loess region, the average nitrate concentration is above the standard. The differences between regions are partially determined by differences in the ability of the soil to reduce nitrate. In the Sand region (northeastern and southern Netherlands), as a result of manure policy, the nitrate concentration decreased significantly between 1992 and 2002, after which it appears to have stabilized.

This is evident from the RIVM part of the quadrennial review of the manure act. The manure act is based on the European Nitrates Directive of 1991 and aims to improve water quality on farms.

The largest decrease in the Sand region occurred on dairy farms. On these farms the nitrate concentration is the lowest of all farm types in the Sand region and 55% of farms meet the nitrate standard. On arable farms in the Sand region, 21% has a nitrate concentration in the upper groundwater below the nitrate standard, 23% of the industrial-scale animal farms meet the standard and this counts for 41% of the other farms in the Sand region.

Considering ditch water, in winter, the test values in all regions are on the average exceeded. In summer, the nitrogen concentration is lower and the test value is only exceeded in the Sand region. The phosphate concentration in ditches is highest in the summer, the test value of phosphate is exceeded on average in the Peat and Clay region but not in the Sand region.

Overig

Grootte
2.39MB