WaterSNIP Measurement Campaign: Nitrate sensors. A comparison of eight different sensors that can measure nitrate in surface water high-frequent

WaterSNIP Measurement Campaign: Nitrate sensors. A comparison of eight different sensors that can measure nitrate in surface water high-frequent

Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport bevat een erratum d.d. 25 februari 2022 op pagina 52

Nitraatsensoren maken het mogelijk om heel vaak de concentratie nitraat in oppervlaktewater te bepalen. Op dit moment wordt de concentratie maximaal één keer per maand gemeten. Door heel veel metingen te doen kan de gemiddelde nitraatconcentratie in oppervlaktewater veel preciezer worden bepaald. Met sensoren kan ook worden bepaald hoe de nitraatconcentratie door de tijd heen verandert. Dat geeft informatie over de manier waarop nitraat rond landbouwbedrijven naar het slootwater wegspoelt. Om de sensoren zo goed mogelijk te kunnen gebruiken, moeten ze regelmatig worden gecontroleerd.

Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM, waarin acht verschillende sensoren zijn getest en vergeleken. Met deze sensoren is in Eijsden twee maanden lang de nitraatconcentratie van het water in de Maas bepaald. Het is voor het eerst dat met zoveel verschillende sensoren tegelijk is gemeten. De sensoren zijn getest vanuit WaterSNIP (het Water Sensoren Nutriënten Innovatieprogramma van het RIVM). Hierin onderzoekt het RIVM of sensoren beter kunnen meten hoeveel meststoffen uit de landbouw wegspoelen naar grond- en oppervlaktewater.

In het WaterSNIP werkt het RIVM samen met andere onderzoeksinstituten, waterschappen en leveranciers van sensoren in een zogenoemde Deelnemersgroep. Het doel van deze samenwerking is kennis delen, proefprojecten opzetten en uiteindelijk één meetmethode met sensoren ontwikkelen. Hierdoor kunnen de metingen van het RIVM en van bijvoorbeeld de waterschappen in de toekomst op elkaar aansluiten en de resultaten beter worden vergeleken.

Om goed in beeld te krijgen hoe meststoffen wegspoelen, is het nodig ook andere stoffen dan nitraat te meten. Een daarvan is ammonium, waarvan de norm in oppervlaktewater vaak wordt overschreden. Eind 2021 gaat het RIVM samen met de Deelnemersgroep onderzoeken welke sensoren geschikt zijn om ammonium in oppervlaktewater te meten.

Abstract

This report contains an erratum d.d. 25 februari 2022 on page 52

Nitrate sensors make it possible to determine the concentration of nitrate in surface water very frequently. It is currently measured once a month at the most. With frequent measurements, the average nitrate concentration in surface water can be determined much more accurately. How the nitrate concentration changes over time can also be determined by using sensors. This provides important information on the way in which nitrate leaches into ditches around farms. The sensors must be checked regularly if they are to produce the best possible results.

This became apparent from an RIVM study in which eight different sensors were tested and compared. These sensors were used to determine the nitrate concentration of the water in the Maas in Eijsden for a period of two months. This was the first time that measurements have been performed with so many different sensors at the same time. The sensors were tested via RIVM’s WaterSNIP or Water Sensors Nutrients Innovation Programme. In this programme, RIVM investigates whether sensors can produce better measurements of the quantities of fertilisers that leach from agricultural land into groundwater and surface water.

In the WaterSNIP, RIVM works together with other research institutes, water boards and suppliers of sensors in what is known as a ‘participant group’. The objective of this cooperation is to share knowledge, to set up pilot projects and, ultimately, to develop a single measuring method using sensors. This would mean that measurements performed by RIVM and, for example, water boards would, in future, be compatible with one another and the results could be compared more easily.

To achieve a reliable picture of how fertilisers leach out of soil, substances other than nitrate must also be measured. One such other substance is ammonium; the standard for ammonium in surface water is often exceeded. In late 2021, RIVM and the participant group will jointly look at which sensors are suitable for measuring ammonium in surface water.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
4615 kb